نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بیمارستانها نیز نظیر سایر سازمانها نیازمند نظارت و ارزشیابی مستمر و دائمی هستند. با نگرش به وظایف اصلی این مراکز که آموزش، درمان، پژوهش و مشارکت در بهداشت جامعه است، این امر، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. بر این اساس هدف پژوهشگران نیز مقایسه درجه ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها بوده است روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی – تحلیلی به روش مقطعی (cross-sectional) بوده، که در 27 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای که پس از تهیه توسط پژوهشگر، روایی آن توسط استادان و برخی از مدیران بیمارستانها به تأیید رسید، جمع آوری گردید و به دلیل استفاده از فرمها، دفاتر آماری بیمارستانها و جداول ارزشیابی بیمارستانها در معاونت سلامت دانشگاه مذکور (جهت تکمیل آن) از اعتبار لازم نیز برخوردار بود. برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شد. آزمونهای آماری مورد استفاده نیز عبارتند از: Mc Nemar، Mann Whitney و ضریب همبستگی spearman . یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که بین درجه‌ی ارزشیابی فعلی بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی، رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین درجه‌ی ارزشیابی پیشنهادی برای بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی مورد بررسی (بجز درصد اشغال تخت؛ احتمالاً به دلیل کم بودن تعداد نمونه ها)،ارتباط معنی داری وجود داشته و جهت ارتباط نیز صحیح بوده است. همچنین، در بیمارستانهای دولتی دارای درجه ی ارزشیابی 1 و 3، بین درجه ارزشیابی فعلی و پیشنهادی (بر اساس شاخصهای عملکردی آنها) تفاوت معنی دار مشاهده گردید نتیجه گیری: یافته های فوق نشان دهنده ی واقعی تر بودن درجه ارزشیابی فعلی بیمارستانهای خصوصی نسبت به بیمارستانهای دولتی بوده و سیستم ارزشیابی فعلی بیمارستانها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد واژه های کلیدی: مطالعات ارزشیابی - ارزشیابی برنامه - بیمارستانهای خصوصی - بیمارستانهای دولتی

عنوان مقاله [English]

Is there any relationship between evaluation scores of hospitals affiliated with T.U.M.S and their performance?

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arab
  • Abolghasem Pourreza
  • Hojjat Zeraati
  • Ramin Ravangard

چکیده [English]

Introduction : Hospitals like other organizations need to be evaluated continuously. This is of vital importance due to the critical role of the hospitals in the society. This study aimed to determine and compare the evaluation scores of hospitals affliated with TUMS with their performance. Methods and materials : It is a cross - sectional study which was performed in 27 public and private hospitals affiliated with TUMS. The required data were collected through interviewing hospital authorities, observing hospital registries, statistical sheets and evaluation tables and using a questionnaire. Results : The findings reveal that there is no significant relationship between evaluation scores and the hospitals performance indices. However, there is a significant relationship between the suggested evaluation rank for the hospitals and their performance indices. In addition, in public hospitals ranked as one and three, there is a significant relationship between the current and suggested evaluation ranks. Conclusion : We can imply that the current evaluation ranks in private hospitals are more realistic and we need to revise the evaluation system is our hospitals. Key words: evaluation studies – program evaluation – hospitals, private – hospitals, public.