نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: با توجه به این واقعیت که در عصر حاضر، آگاهی از مهارتهای ارزیابی، بازیابی و سازماندهی اطلاعات کمک فراوانی به کتابداران در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعان می نماید، این سوال به ذهن خطور می کند که کتابداران جامعه‌ی هدف با مهارتهای بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به پاسخ مطلوب، تا چه میزان آشنایی دارند و تا چه اندازه از ابزارهای بازیابی اطلاعات برای رفع نیاز مراجعه کنندگان استفاده می نمایند. مقاله‌ی حاضر محصول یک تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد که با تلاش همکاران توانسته است به گونه ای عملیاتی مفهوم سواد اطلاعاتی و عوامل موثر بر آن را در نزد کتابداران و اطلاع رسانان حوزه‌ی علوم پزشکی بیان نماید. روش بررسی: در یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی 39 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به وسیله‌ی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه از نظر اعتبار و پایایی مورد تایید قرار گرفت.تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آمارهای توصیفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که آگاهی کتابداران از نیازهای اطلاعاتی جامعه‌ی تحت پوشش خود در سطح مطلوبی بود. از طرفی میزان شناخت آنان از منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه‌ی تحت پوشش ، در حد متوسط و میزان آگاهی کتابداران از تکنیک های مختلف جستجو و بازیابی اطلاعات سطح خوبی را نشان داد. یکی از دلایل، همان آموزشی بود که کتابداران برای آن اهمیت بسیار زیادی قائل شده بودند. همچنین آمار، نشانگر سطح بسیار ضعیف تکنیکی کتابداران در مورد شیوه های مختلف دسترسی به اطلاعات بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج موجود ، کتابداران مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر سطح سواد اطلاعاتی خود را به ترتیب آموزش به خصوص در قالب دوره های ضمن خدمت ، عوامل محیطی و دیدگاه علمی مدیران مراکز خود دانسته بودند ، که در راستای این هدف برنامه ریزی بهتر و زمینه سازی مناسب ، به خصوص در ایجاد بستر مناسب آموزشی و عوامل محیطی ( سخت افزاری و نرم افزاری و ... ) برای کتابخانه ها و کتابداران از سوی مسؤولان لازم است . واژه های کلیدی: آگاهی - کتابداران - مدیریت اطلاعات - کتابخانه ها ی پزشکی - کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله [English]

Information literacy and the factors affecting it in Isfahan University of Medical Sciences libraries

نویسندگان [English]

  • Alireza Rahimi
  • Sadegh Almasi
  • Mohammad Javad Ale-Mokhtar

چکیده [English]

Introduction: Information literacy is increasingly important in the era of rapid technological change and explosion of information. Librarians can guide users through the vast array of information available in today's libraries. The continuing demand for accurate and computer delivered information has increased the need for librarians with information literacy skills. Methods and Materials: It is a descriptive study in which 39 librarians took part. The data were collected by a questionnaire which assessed the following points : The librarians, awareness of the society's information needs, knowledge of information sources, search and retrieval techniques and their attitude towards factors affecting information literacy . Results : Librarians have optimal knowledge of the society's information needs and search and retrieval techniques. While their knowledge of information sources was at average level, they were not familiar with different ways to access the required information. Conclusion: Librarians referred to the following factors as those affecting information literacy training: environmental factors and their managers' views. Incorporating information literacy in all services requires the collaborative efforts of faculty, librarians and administrators. Key words: awareness – librarians – information managemeat - libraries, medical – library and information science