نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: اطلاعات پزشکی ابزاری کلیدی است که در برنامه ریزی ، هماهنگی و ارزشیابی مراقبتهای ارائه شده به بیمار مورد استفاده قرار می گیرد ، به علاوه محتوا و مستندات ثبت شده در پرونده‌ی پزشکی برای مقاصد قانونی ، آموزشی ، تحقیقی ، برنامه ریزیهای مدیریتی و اعتباربخشی مفید است . این تحقیق با هدف تعیین علل ناقص ماندن پرونده های پزشکی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنها از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه، توصیفی- مقطعی است ودر آن با استفاده از پرسشنامه دیدگاه های 71 مدیر و 69 پزشک شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1383 مورد بررسی قرار گرفت. این پرسشنامه پس از سنجش روایی و پایایی در 11 بیمارستان آموزشی شهر اصفهان تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت . یافته ها: در بیشتر موارد، مدیران و پزشکان (به ترتیب 53 و 55 درصد ) اعتقاد داشتند کادر پزشکی از آموزش کافی نسبت به نحوه ی تکمیل اطلاعات پرونده بهره مند نیستند. همچنین بیشترموارد (52 درصد) بر این مساله که نظارت لازم از سوی اتندها بر کار اینترن ها و رزیدنت ها، جهت ثبت اطلاعات در پرونده ها وجود ندارد، کاملاً موافق بودند. مدیران در 100 درصد و پزشکان در 85 درصد معتقد بودند باید دوره های آموزشی برای کادر پزشکی برگزار شود و نیز مدیران در 69 درصد و پزشکان در 60 درصد موارد, با به کارگیری دانش آموختگان رشته مدارک پزشکی کاملا موافق بودند. نتیجه گیری: با توجه به بیشترین علل نقص پرونده ها، که در قسمت یافته ها قید شده، بهتر است تلاش و برنامه ریزی مسؤولین دانشگاه برای برگزاری دوره های آموزشی ، تدوین دستورالعمل هایی جهت تکمیل پرونده ها ، ایجاد اهرمهای نظارتی از طرف مسؤولین بیمارستان ها در رابطه با تکمیل اطلاعات و پیگیری جدی تر مسؤولین مدارک پزشکی انجام گیرد. واژه های کلیدی: مدارک پزشکی - مدیران بیمارستان - مدیران پرستار - بیمارستان ها - بیمارستان های دانشگاهی - پزشکان

عنوان مقاله [English]

Indentification of reasons for incompleteness of medical records and the managers' views in this regard

نویسنده [English]

  • Nahid Tavakoli

چکیده [English]

Introduction: Medical information is a major tool in planning, coordinating and evaluating the delivered healthcare. In addition, documentation of medical records is useful for legal, educational and research purposes, managerial planning and accreditation. The purpose of this study is to identify the reasons for incompleteness of medical records and the physicians and managers' views in this regard. Methods and Materials: It is a cross-sectional study in which 71 managers and 69 physicians participated . The data were collected by a questionnaire which consisted of two parts: the reasons for incompleteness of medical reconds and the participants' suggestions to eliminate this problem. Results : The main reason for incompleteness of medical records was that the medical staff were not trained adequately to fill in the medical records (53% managers, 55% physicians). 52% of the participants also believed that attendents do not monitor regularly the interns and residents' performance in filling in medical documents. Conclusion : It was proposed to hold training courses for the medical staff regarding how to fill in the medical records completely and accurately. Key words: medical records – hospital administrators – nurse administrators – hospitals – hospitals, university - physicians