نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: حدود 20 درصد از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بیمارستان به بخش تجهیزات پزشکی اختصاص دارد، بنابراین وجود یک مدیریت دقیق و صحیح برای نگهداری این تجهیزات در بیمارستان ضروری به نظر می رسد. مطالعات و بررسی‌های اولیه نشان داد که با وجود اهمیت این مدیریت، متاسفانه توجه چندانی به آن ، به ویژه در کشور ما نشده بود، از این رو این پژوهش با هدف تعیین وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تحت ‌پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی – مقطعی بود که در زمستان سال 1383 انجام گرفت. 40 نفر مدیر، مدیر خدمات پرستاری و مسؤول واحد مهندسی پزشکی یا تجهیزات پزشکی 12 بیمارستان تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شهر اصفهان و کارشناس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت و اعتبار و پایایی آن ارزیابی گردید. داده ها پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد و در تحلیل داده ها حداکثر امتیاز ممکن 100 و حداقل آن صفر درنظر گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد، برنامه‌ریزی نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 62 درصد میانگین امتیاز )حد متوسط)، سازماندهی نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 44 درصد میانگین امتیاز )ضعیف)، هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 54 درصد میانگین امتیاز )حد متوسط) و کنترل نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 42 درصد میانگین امتیاز)ضعیف) را کسب نمودند. مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی نیز 48/50 درصد میانگین امتیاز )متوسط) را کسب کرد. نتیجه گیری: برای تقویت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانها، در خصوص برنامه ریزی، با درنظر گرفتن بودجه کافی در زمینه ی سازماندهی، تعیین فردی به‌عنوان مسؤول تجهیزات پزشکی در هر بخش، در خصوص هدایت و هماهنگی، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و کاربران تجهیزات پزشکی، و در نهایت در زمینه‌ی کنترل و نظارت، تهیه نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی، ضروری به نظر می آید. واژه های کلیدی: وسایل و تجهیزات پزشکی - مدیریت تدارکات بیمارستان - بیمارستان ها - بیمارستان های دانشگاهی .

عنوان مقاله [English]

A comparative study of maintenance management of medical equipment in different hospitals of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Hanieh Sadat Sajadi
  • Mohammad Bagher Tavakoli
  • Mostafa Kian-Mehr
  • Mahmoud Nasr-Esfahani

چکیده [English]

Introduction : Nowadays, medical equipment is essential to provide health care services in hospitals. Since 20% of the hospitals costs are devoted to providing such equipment, an appropriate management is required to maintain it. In this study it is intended to investigate the maintenance management of medical equipment in hospitals. Methods and materials : it is a cross-sectional study. The population of the study consisted of 40 managers, nursing services menagers, the head of medical engineering or medical equipment unit in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. The data were collected by a questionnaire which was checked for its validity and reliability. Results : planning organization, coordination and management of maintaing the medical equipment had the following mean scores respectively : 62%, 44%, 54% and 42% . Conclusion : In order to improve the quality of medical equipment maintenance management, the required financial and human resources must be supplied. It seems essential to train a person as a medical equipment expert, to hold training courses for the hospital personnel to learn how to use this equipment and to provide a software for medical equipment maintenance management. Keywords : equipment and supplies – materials managemeat, hospital – hospitals – hospitals, university