نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: نزدیک به دو دهه پیش, سازمان یونسکو با هدف ایجاد یکپارچگی و سرعت بخشیدن به کار سازماندهی و طبقه بندی مجموعه کتابخانه ها، با کمک فن آوری نوین، بسته‌ی نرم افزاری مینی میکرو موسوم به CDS/ISISرا طراحی و تولید نمود و آن را به طور رایگان در اختیار اغلب کتابخانه های دانشگاهی ایران و جهان قرار داد. نظر به اهمیت سازماندهی منابع در مجموعه های بزرگ کتابخانه های دانشگاهی، این پژوهش در سال 1383با هدف تعیین وضعیت بکارگیری این نرم افزار در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام گرفت. روش بررسی: روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در اختیار جامعه مورد پژوهش قرار گرفت و سپس پاسخ های دریافتی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 1- میزان استفاده از این نرم افزار کمتر از یک پنجم کل جامعه مورد پژوهش( 7/10 درصد) بود. 2- دلیل عدم استفاده از این نرم افزار را سپری نکردن دوره آموزش مناسب و کافی (5/89 درصد) ذکر کردند. 3- دلیل توقف استفاده از این نرم افزار را مناسب نبودن کــار با آن(3/83 درصد) بیان کردند.4- بیشترین مورد استفــاده از این نرم افزار(56 درصد) در بخش فهرست نویسی بود نتیجه گیری: برگزاری دوره های آموزشی با همکاری نمایندگی یونسکو و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می شود تا با استفاده از آن، اطلاعات کتابخانه ها به طور یکسان ذخیره، بازیابی و مبادله شود. واژه های کلیدی: نظام های کامپیوتری - نظام های اطلاع رسانی – کامپیوترها - کتابخانه ها - مدیریت اطلاعات - خدمات کتابخانه ای

عنوان مقاله [English]

The investigation of UNESCO CDS/ISIS mini-micro software application in central libraries of medical sciences universities

نویسنده [English]

  • Seyed Ahmad Khoshroo

چکیده [English]

Introduction: One of the software packages designed for libraries and documenting centres is UNESCO CDS/ISIS mini-micro software package. Most libraries in Iran have a copy of it. This research was aimed to investigate the degree of its application in central libraries of medical sciences universities in 2004. Methods and materials : It is a descriptive study in which a questionnaire was used to collect data and they were analyzed by SPSS software . Results : 10.7% of the respondents used this software and 89.5% believed that they didn't use it because they were not trained to do so. 83% reported that it was not easy and smooth to work with this software and it was used most frequently in index writing sections. Conclusion : Based on the study findings , it is suggested that UNESCO representative along with health care medical education research deputy hold training courses to facilitate the use of this software in libraries medical sciences universities in Iran. Key words: computer systems – information systems – computers – libraries information management – library services