نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اجرای برنامه های آموزشی در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کند و تضمینی برای بهره وری باشد. برای اجرای بهتر آموزش باید شرایطی در سازمان فراهم گردد تا کیفیت خدمات آموزشی ارتقا یابد. هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1381 بوده است. روش بررسی: در این تحقیق به منظور تعیین تاثیر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و بهره وری آنان از نوع مطالعه توصیفی – مقطعی استفاده شد. روش نمونه گیری سیستماتیک(65 نفر از کارکنان) بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد دوره های ضمن خدمت، کارکنان را در حل مشکلات کاری و اخذ تصمیمات تواناتر ساخته است و توانسته کارکنان را از عهده‌ی تحلیل وظایف شغلی بهتر برخوردار سازد. همچنین دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب شد کارکنان نیاز به کنترل کمتر داشته باشند و سبب افزایش علاقه در انجام کار شده است. دوره های آموزش ضمن خدمت در نحوه ی برنامه ریزی و کیفیت کار آنها تاثیر داشته است. نتیجه گیری: آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از راهکارهای اساسی و موثر در امر نگهداری و بهره وری نیروی انسانی محسوب می شود و استفاده ی بهینه از نیروی انسانی، ابزار و امکانات و اداره‌ی صحیح و مطلوب سازمان، از جمله ثمرات برنامه های آموزشی کارکنان می باشد. واژه های کلیدی: کارآموزی ضمن خدمت - کارایی سازمانی - کارکنان بهداشت و درمان

عنوان مقاله [English]

The effects of in-service trainings on productivity of main office personnel of Kerman University of Medical Sciences , 2002

نویسندگان [English]

  • Mahmood Nekouei-Moghadam
  • Nahid Mirrezaei

چکیده [English]

Introduction : Implementation of training programs can help an organization to supply the required specialist manpower and to solve personnel productivity problems. Therefore, the implementation of training programs will increase the effectiveness and productivity of personnel services in an organization. To better implement and improve the quality of training programs some necessary conditions should exist in an organization . Materials and Methods : This descriptive and cross-sectional study was performed on 65 personnel of Kerman University of Medical Sciences main office. They were selected by systematic sampling method. To collect data, a questionnaire was used and descriptive statistical method was used for analyzing data. Results: The results showed that in-service training courses had been effective to solve workplace problems and improve employees' decision-making (p=0.000) ability and their ability on job analysis (P=0.013). Also in-service training courses enabled employees to refer less frequently (0.003) and increased the employees' interest for better work conditions (p=0.007). In-service training courses also improved planning and work quality (p=0.004). Finally , employees expressed that in-service training courses are very necessary for an organization (P=0.000). Conclusion: The development of human resources is considered one of the effective approaches in the stability and productivity of human resources. Optimal use of human resources and facilities and more effechve administration are the results of employees' training programs . Key words: inservice training – efficiency, organizational – health personnel