نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه : پیشرفت سریع دانش و فناوری پزشکی و تنوع و گستردگی خدمات درمانی، تعمیم کلیه سرویس های درمانی به بیمه شدگان اجباری به صورت نامحدود و در کلیه سطوح نه جزو رسالت سازمان های بیمه اجتماعی درمان محسوب شده، نه در توان آنها می باشد. به همین علت ، خدمات مازاد با نام بیمه مکمل (Complementary Insurance)، برعهده شرکت های بیمه درمان خصوصی و یا بازرگانی واگذار می گردد. با توجه به محدود بودن تحقیقات انجام شده در زمینه بیمه مکمل و اثرات آن، با مراجعه به چهار مرکز درمانی منتخب در شهر تهران، به سنجش میزان رضایتمندی بیمه شدگان فاقد بیمه مکمل و بیمه شدگان دارای بیمه مکمل پرداختیم. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - مقطعی بوده که برای جمع آوری اطلاعات آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92 درصد تایید شد. پرسشنامه مذکور در بین 140 نفر از مراجعین به چهار مرکز درمانی (پلی کلینیک فوق تخصصی نور، پلی کلینیک فوق تخصصی شهید شوریده، بیمارستان خاتم الانبیاء و بیمارستان مصطفی خمینی) توزیع گردید. سپس داده ها استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 1. بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین از خدمات بیمه مکمل استفاده می کردند.2. بالاترین میزان رضایت (حدود 44 درصد) مربوط به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستری بوده که دارای بیمه مکمل نیز بودند. 3. اکثر افراد نمونه(91 درصد) ، استفاده از خدمات بیمه مکمل را به دیگران نیز توصیه نمودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در بین بیماران بستری، استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیلی، رایج تر بوده و درصد رضایت آنها بیشتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کنند. واژه های کلیدی: بیمه - پوشش بیمه - بیماران – رضایت بیمار

عنوان مقاله [English]

The investigation of the patients' satisfaction from social care insurance and complementary insurance in medical centers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Masoud Ferdosi
  • Maryam Mohammadizadeh

چکیده [English]

Introductions: Due to versatility and wide range of health care services, the social care insurance organizations can not afford undertaking all health care services for the insured. This is why additional services are taken over by private or commercial health care insurance companies. Such services are known as complementary insurance. In this study , it was decided to investigate the satisfaction of the insured using the complementary insurance and those not using it. Methods and Materials : It is a descriptive study in which the data were collected by a questionnaire. It was distributed among the insured referring to four healthcare centres : Noor superspecialized polyclinic, Shahid Shoorideh superspecialized polyclinic, Khatam-al-anbia Hospital, Mostafa Khomeini Hospital. Results: Findings of the study revealed that those insured by health care services organizations used the complementary insurance more than others. And those inpatients who used the complementary insurance had the highest satisfaction and 91% of the participants advised other patients to use the complementary insurance. Conclusion: Inpatients used the complementary insurance more frequently and suggested it to other patients. Key words: insurance – insurance coverage – patients – patient satisfaction