نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه رهبری و اصول هدایتگری است که بر بهبود مستمر از طریق مشارکت کارکنان و استفاده از روشهای کمی تاکید می کند و بر رضایت همه جانبه ی مشتری متمرکز است. از آنجا که کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، مراکز مهم تهیه و گردآوری، سازماندهی و ارائه اطلاعات پزشکی در سطح کشور می باشند، توجه به مقوله مدیریت کیفیت فراگیر در این کتابخانه ها امری اساسی است، بنابراین این پژوهش با هدف تعیین میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده سازی TQM انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی- مقطعی بود.جامعه آماری این تحقیق، مسؤولین بخشهای کتابخانه های سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران (شامل 75 نفر) و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ معادل 925/0 و روایی محتوایی و درونی آن نیز تأیید شد. داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از آمار توصیفی و انجام آزمون آنالیز واریانس به وسیله نرم افزار spss ، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد ضمن اینکه بیشترین امتیاز کسب شده در زمینه مفاهیم اساسی TQM در سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی مربوط به احساس تعلق (58/8، 49/8 و 26/8) و کمترین امتیاز به وضعیت پاداش و ترفیع (26/5، 74/5 و 45/5) اختصاص داشت، در هیچ یک از مفاهیم 9 گانه بین سه دانشگاه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به طور کلی برای اجرای TQM در کتابخانه های مورد مطالعه باید نظام پاداش و ترفیع در آنها دچار تحول اساسی گردد و سپس مقوله های توجه به مشتری، مشارکت کارکنان و وضعیت رهبری نیز تقویت شوند. واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع - کتابخانه های پزشکی - سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان )

عنوان مقاله [English]

Readiness Level of Libraries of Medical Sciences Universities in Tehran for Implementing Total Quality Management (TQM)

نویسنده [English]

  • Rasoul Nouri

چکیده [English]

Introduction: Total Quality Management is a leadership and management philosophy and involves guiding principles stressing continuous improvement through people involvement and quantitative methods focusing on total customer satisfaction. Since libraries of medical sciences universities in Tehran (Iran, Tehran and Shahid Beheshti medical Universities) are the most important centers for acquisition, organization and dissemination of medical information, this study assesses the level of TQM readiness in these libraries. Method and Material : A descriptive – survey research method was employed. The participants of this study were 75 library heads in three medical sciences universities and the data-gathering instrument was a 30-item researcher- made questionnaire. Concepts that were considered in the questionnaire included: involvement, leadership, training and education, focus on customer, rewards and recognition, sense of belonging, organizational culture and continuous improvement. The data collected were analyzed by descriptive statistics and ANOVA test. Results: The results showed high scores about TQM fundamental concepts in Iran. In Tehran and Shahid Beheshti universities, the highest score was on "sense of belonging" (8.26, 8.49 and 8.58) and the lowest score was related to "rewards and recognition". No Significant difference was observed in the nine concepts between three universities. Conclusion: Considering the findings of survey, rewards and recognition system in the libraries studied should be modified and concepts related to focus on customers, involvement and leadership should further develop . Key words : total quality management – libraries, medical – organization and administration.