نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه :
بکارگیری سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001/2000 می تواند منجر به اصلاح و توسعه استانداردهای مراکز بهداشتی درمانی ، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده ، کاهش هزینه ها و بالا بردن سطح سلامت جامعه گردد . این پژوهش با هدف بررسی امکان بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001/2000 در بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران انجام شده است .

روش بررسی:
برای انجام این پژوهش کاربردی که از دسته مطالعات توصیفی ـ تحلیلی بود از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده استفاده شد که پس از سنجش و تایید روایی و پایایی بین مدیران ارشد و میانی بر اساس سرشماری و مدیران عملیاتی بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ، سهمیه ای توزیع گردید. تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت.

یافته ها :
میانگین وزنی نمره امکان بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ISO9001/2000 در بیمارستان های دانشگاهی شهراصفهان 74/2 از پنج می باشد. (با توجه به اینکه در آزمون T- Test یک طرفه سطح 05/0Pvalue< معنادار بوده است بنابراین امکان بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ISO9001/2000 در این بیمارستان ها وجود ندارد .

نتیجه گیری:
تلاش در جهت ایجاد زمینه های لازم برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو مانند؛ توجه بیشتر به کارکنان بیمارستان ، بهبود فرآیندها و جلب رضایت مشتری می تواند منجر به امکان بهره گیری از این سیستم مدیریت کیفیتی در بیمارستان ها شود .

نواژه های کلیدی :
بیمارستان ها ـ استانداردهای مرجع ـ بیمارستان های دانشگاهی ، مدیریت بیمارستان

عنوان مقاله [English]

The potential for applying quality management system ISO9001/2000 in hospitals affiliated with medical sciences universities from managers' viewpoints

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Mosadeghrad
  • Farzaneh Shaali
  • Zahra Tajmir-Riahi

چکیده [English]

Introduction :
Applying quality management systems can be useful for the development of health care organizations standards, services, quality improvement and costs reduction. The purpose of this study is to investigate the possibility of applying quality management system ISO9001/2000 in hospitals affiliated with medical sciences universities from managers' viewpoints.

Methods and materials:
It was a cross-sectional study in which data were collected by a questionnaire. The questionnaire was checked for its validity and reliability and was distributed among middle and senior managers in census and among first line managers according to stratified random sampling.

Results :
The mean of the potential for applying the quality management system ISO9001/2000 in hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences was 2.74±0.54. One sample t-test revealed that it was statistically significant CP