نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه : میزان پیشرفت علمی, فنی و اقتصادی یک جامعه با میزان تولید اطلاعات و دستیابی مدیران, پژوهشگران و کارشناسان به آن اطلاعات, به طور مستقیم ارتباط دارد بنابراین پژوهش حاضر به تعیین ضرورت مشارکت کارکنان و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح ها در سال 1382 پرداخته است . روش بررسی : این پژوهش، از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی می باشد. جامعة پژوهش کلیة مجریان طرح های مصوب پژوهشی سال 1382 حوزة معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که از بین 420 مجری طرح های مصوب تعداد 96 نفر طبق نمونه انتخاب شدند . جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد و پس از تکمیل، پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه وارد کامپیوتر گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به تحلیل اطلاعات پرداخته شد. برای سنجش اعتماد یا پایایی پرسشنامه از ضریب Cronbach Alfa و برای سنجش روایی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که 3/81 درصد از مجریان طرح های پژوهشی سال 1382 اظهار نظر کرده بودند که حضور کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تیم های تحقیقاتی لازم است . نتیجه گیری : با توجه به دیدگاه مثبت اکثر مجریان طرح های تحقیقاتی پیشنهاد شد از این نیروها در تیم های تحقیقاتی, مشابه مشاورین آمار ، استفاده شود . واژه های کلیدی: پژوهش ـ پژوهش در خدمات بهداشتی ـ کتابداران ـ مشاوران

عنوان مقاله [English]

The study of the necessity of librarians and medical informants' cooperation in approved research plans from research executers' point of view in 2003

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadreza Bateni
  • Shahin Mojiri
  • Mahdiyeh Niakaeein
  • Noushin Mombeini

چکیده [English]

Introduction : The scientific, technical, economic and social development of a society is closely connected to the amount of information produced by its managers, researcher and scholars. In this study, the necessity of the librarians and medical informants' cooperation in the approved research plans of IUMS was investigated. Methods and materials: It was a descriptive study in which the participants were 96 research executives who performed research in 2003 under he supervision of Isfahan University of Medical Sciences research deputy. The data were collected by a questionnaire which was checked for its validity and reliability. Results : The findings revealed that 81.3% of the research executives asserted that it was necessary to have access to librarians and medical informants in a research team. Conclusion : Regarding the positive views of research executives, it was suggested that it would be essential to have contact with librarians and medical informants and to consult with a statistical advisor. Key words : Research-Health services research-Librarians-Consultants.