نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مدیران بیمارستانها با کمبود شدید منابع مالی مواجه هستند، بنابراین استفاده ی کارآمد از منابع محدود انرژی منجر به ارائه خدمات اثر بخش به بیماران و کمک در تثبیت نرخ خدمات بهداشتی و درمانی خواهد شد.هدف از انجام این پژوهش نیز تعیین میزان مصرف انرژی ( آب، برق و گاز) در تعدادی از بیمارستانهای شهر اصفهان بین سالهای 1378 تا 1382 و مقایسه آن با استانداردهای موجود جهانی بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی ـ مقطعی در یک مقطع پنج ساله ( 1382-1378) بوده است. جامعه آماری شامل بیمارستانهای: الزهرا«س» و امین (دولتی)، امیرالمومنین«ع» (تحت پوشش بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی), سعدی و مهرگان (خصوصی) بوده، که هدف چنین گزینشی مقایسه ضمنی میزان مصرف انرژی بیمارستانهای دولتی با خصوصی بوده است. اطلاعات مربوط به میزان مصرف انرژی از روی قبوض آب، برق وگاز، اطلاعات پرسنلی از طریق واحد کارگزینی واطلاعات تخت فعال وتعداد بیماران از طریق واحد آمار هر یک از بیمارستانهای مذکور در هر یک از سالهای مورد مطالعه مشخص گردید و تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: در دیدگاه کلان میزان مصرف انرژی بیمارستان ها در دوره پنج ساله مذکور بیش از استاندارد جهانی و در نگرش خرد مصرف انرژی در بیمارستانهای دولتی بیش از بیمارستانهای خصوصی بود نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، بکارگیری روشهایی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در کلیه بیمارستانها ضروری به نظر می رسد و بنابراین استفاده از سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان (BEMS) توصیه می شود. واژه های کلیدی: بیمارستان ها ـ استانداردهای مرجع ـ مصرف انرژی

عنوان مقاله [English]

The study of the rate of energy consumption in a number of hospitals in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Abbas Sheikh Aboumasoudi
  • Sogand Ahmadi
  • Leila Bostani

چکیده [English]

Introduction: The relative costs of generating energy vary considerably depending on location. Since hospital managers confront serious financial problems, they need to look for ways to use energy more efficiently. This study aimed to study the rate of energy use (water, gas and electricity) in a number of hospitals in Isfahan from 1378 to 1382 and to compare the results with the available standards. Methods and materials: It was a descriptive, cross-sectional study in which the rate of energy use in the following hospitals was studied : Al-Zahra and Amin (public hospitals), Amir-al-momenin (affiliated with Bonyad Janbazan Englab-e-Eslami), Sadi and Mehregan (private hospitals). Information about the rate of energy consumption was derived from gas, water and electricity utility bills; the personnel information was asked from the emplogment department and information about occupied beds and the number of patients was collected from statistics unit in each hospital. Results : Energy consumption was continually increasing in the hospitals during these five consecutive years and its use in public hospitals was much more than that in private hospitats. Conclusion : According to the findings of this study, the managers must look for efficient and economical ways to use energy sources and to do so, energy management systems are required. Key words : Hospitals-Refrence Standards-Energy Intake