نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اطلاعات بهداشتی به عنوان بزرگترین سرمایه مراکز بهداشتی به شمار رفته و اهمیت اطلاعات مدارک پزشکی در زمینه های مراقبت بیمار،بررسی کیفی، بازپرداخت مالی،اعمال قانونی،آموزش، پژوهش و برنامه ریزی بر هیچکس پوشیده نیست. پژوهش حاضر به بررسی نقش اطلاعات مدارک پزشکی وجنبه های کاربردی آن از دیدگاه مدیران وپرسنل مدارک پزشکی پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی از طریق توزیع پرسشنامه بین کلیه‌‌ی (45 نفر) پرسنل و مدیران بخشهای مدارک پزشکی در پنج بیمارستان آموزشی عمومی وتخصصی صورت گرفت. پرسشنامه شامل 24 قسمت اطلاعاتی در زمینه ی کاربرد مدارک پزشکی و میزان ارجاع به آن از جنبه های آموزشی، پژوهشی، قانونی، مالی، بهداشتی، آماری و امور مدیریتی بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و مطالعه کتب و مقالات منتشر شده در این زمینه تائید شد و اعتبار آن در حجم نمونه به صورت پایلوت در یکی از مراکز بیمارستانی بررسی گردید. تحلیل یافته ها به کمک آمار توصیفی انجام گرفت. یافته ها: بیشترین کاربرد مدارک پزشکی در ارتباط با جنبه های قانونی آن در مواردی از قبیل پزشکی قانونی، درخواستهای قضایی وپیگیری موارد قانونی سوءدرمان ناشی از غفلت پزشک, بوده است. کمترین جنبه ی کاربردی اطلاعات آن نیز در مورد ارتقای سطح بهداشتی جامعه و کنترل و پیشگیری از بیماریها بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه 85 درصد جامعه پژوهش, نقش مدارک پزشکی را در ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی در حد بسیار زیاد، زیاد و متوسط ارزیابی نموده اند بنابراین مستند سازی دقیق اطلاعات و اتخاذ روشهای بهبود کیفیت به منظور بهره وری بهتر از داده های پزشکی ضروری به نظر می رسد. واژه های کلیدی: مدارک پزشکی ـ کیفیت مراقبت بهداشتی ـ دستیابی ارزشیابی و کیفیت مراقبت های بهداشتی

عنوان مقاله [English]

The managers and the personnel's viewpoints in five training hospitals affiliated with Shiraz University of Medical Sciences about the applications of medical records

نویسندگان [English]

  • Forouzandeh Ahmadzadeh
  • Gholamhossein Ahmadzadeh

چکیده [English]

Introduction: Health information plays a vital role in managers' decision making and planning. Health information in the form of medical records is also useful for caregivers, quality assessment, financial payments, legal measures, education, research and planning. In this study, to examine the managers and personnel's viewpoints about the application of medical records. Methods and material : It was a descriptive study in which a questionnaire was used to collect data. It was given to all the personnel and managers of medical records department and it included 24 items. The questionnaire was examined for its validity and reliability. Results: The most frequent use of medical records was in legal affairs and its least frequent use was to promote the community health level and prevent diseases. Conclusion: Regarding the critical role of medical records, it seems essential to monitor information recording, use new information systems and adhere to quality development policies to make use of medical records more effectively. Key words : Medical Records-Quality of health care-Health care Quality, Access and Evaluation.