نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه : از جمله تلاشهای مدیران در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی ایجاد رضایت در کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنهاست. بر این اساس رضایت شغلی در بالا بردن بهره وری و کارایی کارکنان بسیار موثر است . در این پژوهش وضعیت رضایت شغلی کارکنان بزرگترین مرکز آموزشی درمانی استان اصفهان در حیطه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی : در این تحقیق جمعیت مورد مطالعه 142 نفر از پرسنل بخش های مختلف بودند که در یک مطالعه ی تحلیلی ـ مقطعی با پرسشنامه های محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه سنجش رضایت در هفت حیطه طراحی شد و پس از تایید روائی ظاهری و محتوایی آن توسط کارشناسان ، پایایی آن در حجم نمونه 30 نفر بررسی شد که Cronbach Alfa کل پرسشنامه 4 درصد و در هر حیطه بالاتر از 6 درصد بود. .بنابراین بر خی از سوالات با نظر استادان حذف یا اصلاح گردید. در این بررسی سطح رضایت پرسنل بر اساس فاکتورهای فردی و شغلی و نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها : از 142 نمونه مورد بررسی 8/69 درصد رضایت کلی برآورده شد که بیشترین رضایت از حیطه های سرپرستی ، همکاران و زندگی خصوصی با 6/71 درصد بود. در این بررسی تنها 8 درصد پرسنل به دلیل نارضایتی تصمیم به ترک این مرکز داشتند. نتیجه گیری : شناخت علمی ، هدفمند بودن, منطقی بودن نیازهای انگیزشی کارکنان, مطالعه سیستم فعلی پاداش و تنبیه سازمان, انجام اصلاحات لازم و استفاده از نظرات کارکنان در جهت شناسایی مشکلات کنونی و رفع آنها, از جمله عواملی هستند که در افزایش رضایت شغلی و در نتیجه بهره وری نیروی انسانی موثر می باشد. واژه های کلیدی: رضایت شغلی، کارکنان بهداشت ودرمان، کارکنان بیمارستان، کارکنان علوم پزشکی و وابسته

عنوان مقاله [English]

Job satisfaction among the staff in Al-Zahra training hospita

نویسندگان [English]

  • Safoura Heidari
  • Babak Sabet
  • Jamshid Faghri
  • Mostafa Amini

چکیده [English]

Introduction : One of the managers' main concerns in maintaining and preserving human resources is developing job satisfaction. Job satisfaction enhances the staff's productivity and efficiency. In this study, staff's job satisfaction in one of the largest training hospitals was investigated. Methods and materials : It was a cross – sectional study in which 142 people working in different wards were given a questionnaire. The questionnaire was used for the assessment of job satisfaction and its validity and reliability were checked in a pilot study. Results : 69.8% of the staff had job satisfaction. They were satisfied highly (71.6%) with their department head, colleagues and their private life. They were satisfied the least (42.9%) with their income and what they had to do and 8% decided to leave the hospital because of unsatisfactory conditions. Conclusion: Scientific, purposeful and logical study of the staff's needs and punishing and rewarding systems and regarding the staff's views and suggestions to solve their current problems allow managers to develop job satisfaction and consequently promote human productivity. Key words: Job Satisfaction-Health Staff-Hospital