نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه : بیمارستان به عنوان مهمترین نهاد درمانی همواره مورد توجه خاص همگان بوده است و این نهاد به تصمیم گیری های مناسب مدیران نیاز دارد. بنابراین, شیوه تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان می تواند در راستای عملکرد صحیح مدیران بیمارستانها مؤثر باشد از این رو در این تحقیق چگونگی تصمیم گیری در بیمارستانهای شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی : نـوع مطالعه تحلیلی بوده است. تعـداد جامعـه آمـاری 7607 نفـر بوده که تعــداد 384 نفر به عنوان نمونه با استفاده از شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه (پرسشنامه اول جهت بررسی شیوه های تصمیم گیری و پرسشنامه دوم مربوط به رضایت شغلی) بود. پرسشنامه ها خود ساخته و با استفاده از متون علمی و نظرات استادان و صاحبنظران تنظیم گردید و پس از تایید روایی و پایایی با Cronbach Alfa 80 درصد پرسشنامه ها مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. یافته ها : شیوه ی تصمیم گیری مدیران در بیمارستانها به ترتیب اولویت به صورت تصمیم گیری فردی با میانگین 01/3، شیوه تصمیم گیری مشورتی با میانگین 51/2، شیوه ی تصمیم گیری گروهی با میانگین 32/2 و شیوه ی تصمیم گیری مشارکتی با میانگین 16/2 بود. در این خصوص رضایت شغلی کارکنان در بیمارستانهای دولتی با میانگین 92/2 و در بیمارستانهای خصوصی با میانگین 82/2 بود که تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری : مدیران در بیمارستانها بیشتر از شیوه ی تصمیم گیری فردی استفاده می کنند و همچنین بین شیوه ی تصمیم گیری مدیران بر اساس سابقه خدمت و میزان تحصیلات تفاوت معنی داری وجود نداشت. در تصمیم گیری فردی رضایت شغلی پایین بود و در سایر شیوه های تصمیم گیری، رضایت شغلی در سطح بالاتری قرار داشت. واژه های کلیدی : رضایت شغلی ـ تصمیم گیری ـ مدیران بیمارستان ـ کارکنان بیمارستان

عنوان مقاله [English]

The managers' decision-making strategies and the staff's job satisfaction in Isfahan hospitals

نویسندگان [English]

  • Nahid Dehbashi
  • Saeid Rajaeipour
  • Ghorbanali Salimi

چکیده [English]

Introduction: To run a hospital effectively, managers need to have proper decision-making strategies. The managers' decision-making strategies and the staff's job satisfaction are two major factors that allow the manager to achieve the planned objectives. Therefore, in this paper, these two factors were studied. Methods and materials: It was a descriptive study in which the population of the study consisted of 7607 people among whom 384 people were selected based on stratified random sampling. Two questionnaires were used to collect data and the data were analyzed based on descriptive and inferential statistics. Results: The managers' decision-making strategies were determined as follows : individual decision-making (-3.01), consultation decision-making (- = 2.51), collective decision-making (- = 2.32) and cooperative decision-making (- = 2.16). There was no significant relationship between the staff's job satisfaction in public hospitals (- = 2.29) and their job satisfaction in private hospitals (- = 2.82). Conclusion: The findings of the study revealed that in running hospitals, the managers' most frequently used individual decision making strategies. Furthermore, the staff were less safisfied with this kind of decision making and more satisfied with other types of decision-making strategies used by hospital managers. Key words: Job Satisfaction-Decision Making-Hospital Adiministrators-Personnel, Hospital.