نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

اصفهان - خ هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده

مقدمه : در هـر سازمانی به خصـوص مـراکز بهـداشتی و درمانی جلب رضایت ارباب رجوع سبب رسیدن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده آن می باشد. از جمله راههای جلب این رضایت،اجرای طرح تکریم ارباب رجوع است. این پژوهش با هدف بررسی میزان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت اصفهان در سال 1384 انجام شده است. روش بررسی : برای انجام این پژوهش توصیفی، چک لیست خود ساخته استفاده شده است. این چک لیست پس از سنجش و تایید روایی و پایایی در 10 درمانگاه تحت پوشش صنعت نفت اصفهان تکمیل گردید. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش به صورت نمونه گیری نبوده و 10 درمانگاه وابسته به صنعت نفت اصفهان را شامل می شد. داده های چک لیست با مصاحبه پژوهشگر با معاون پشتیبانی درمانگاههای صنعت نفت جمع آوری گردید و با مشاهده و بررسی مدارک مربوط به اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و وضعیت ظاهری درمانگاهها صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده ها از آمار توصیفی با کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها : بنابر نتایج به دست آمده بیشترین میزان اجرای طرح 68 درصد و کمترین میزان 63 درصد بوده است و میانگین نمره کسب شده درمانگاهها 2 بوده است. نتیجه گیری : از نتایج به دست آمده به طور کلی می توان اذعان داشت؛ میزان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در کلیه درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت اصفهان در سال 84 متوسط بوده است. واژه های کلیدی : بیمارستان ها ـ رضایت بیمار ـ خدمات بهداشتی درمانی

عنوان مقاله [English]

The study of the clients' Takrim plan in health centers affiliated with oil industry organization in Isfahan in 2005

نویسندگان [English]

  • Mandana Sahebzadeh
  • Leila Seydi

چکیده [English]

Introduction: In any organization particularly in health care centers, the clients' satisfaction provides the conditions to achieve the pre-determined objectives. One of the ways to get the clients' satisfaction is to follow the clients' Takrim plan. To this end, in this article, the clients' Takrim plan was studied in health centers affiliated with oil industry organization. Methods and materials: It was a descriptive study in which a researcher-made questionnaire was used to collect data in ten health centers affiliated with oil industry organization. The researcher also had interviews with financial vice-chancellors in these health centers based on a checklist and observed the documents available regarding the clients' Takrim plan. Results: The highest score obtained for administering the clients' Takrim plan was 68% and the lowest score was 63%. Conclusion: In general, the clients' Takrim plan was administered in health centers affiliated with oil industry organization at an average level in Isfahan in 2005. Key words: Hospitals-Patient Satisfaction- Health Services