نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی بوده و باعث افزایش کارآیی و احساس رضایت مندی افراد می گردد. رضایت شغلی می تواند در دست یافتن به اهداف سازمان و در سلامتی فردی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا نماید؛ لذا مطالعه درباره ی عوامل اثر گذار بر آن، می بایست همواره مورد توجه مدیران قرار گیرد تا با شناخت دقیق فرصتها و تهدیدها نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت را تقویت نمایند. پژوهش حاضر در راستای دستیابی به هدف مذکور انجام پذیرفته است. روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد که به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش در سال 1380 در 9 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 50 نفر از کارکنان شاغل در واحد پذیرش بیمارستانهای مذکور تشکیل می دهد. اطلاعات مورد لزوم با استفاده از پرسشنامه استاندارد«ابزار توصیف شغل» گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t، آزمون Kruskal Wallis ، آزمون Pearson و آنالیز واریانس یک طرفه با کمک نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین جنسیت، رضایت شغلی در بعد شیوه ارتقا و حقوق, رابطه معناداری وجود داشت.(Pvalue <0/05 ) کارکنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم از حقوق، دستمزد و شیوه ارتقا سازمانی راضی تر بودند. بین پست سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در واحدهای پذیرش لازم است، رضایت شغلی افراد مورد توجه قرار گیرد. آنچه بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط این واحد تاثیر می گذارد رضایت شغلی می باشد. لذا می توان با حل تعارضات موجود, با کاهش یا به حداقل رساندن فاصله طبقاتی و معقول ساختن تفاوت در برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی، موجبات رضایت بیشتر و منطقی ساختن اهداف سازمان با توقعات و انتظارات را فراهم کرد. واژه های کلیدی: رضایت شغلی- کارکنان علوم پزشکی و وابسته- بخش مدارک پزشکی بیمارستان- مدارک پزشکی

عنوان مقاله [English]

Studying the staff's job satisfaction in admission unit of training hospitals affiliated with Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Fariba Farahmand
  • Roksana Sharifian

چکیده [English]

Introduction : Job satisfaction is one of the key factors affecting professional success which, in turn, allows an organization to achieve its objectives. And ultimately it can result in individual and social health. Thus, managers are highly concerned with factors affecting job satisfaction. In this study, it was decided to investigate factors determining the staff's job satisfaction. Methods and materials: It was a deseriptive analytic study in which data were collected by a standard questionnaire in nine training hospitals affiliated with Shiraz University of Medical Sciences in 1380. The questionnaire was given to fifty people working in admission unit. The data were analyzed by t-test, kruskal-wallis, pearson correlation and one way ANOVA. Results : Findings of the study revealed that there was a significant relationship between sex and job satisfaction on the one hand and promotion and salary on the other. There was also statistically meaningful relationship between organizational position and job satisfaction. Conclusion : In order to increase the productivity in admission units, the staff's job satisfaction must be fulfilled. In addition, by reducing the gap between different social classes and achieving a logical distinction in exploiting economic and social rights, we can make organizational objectives closer to staff's expected tasks. Key words : Job Satisfaction-Allied Health Personnel-Medical Records Department, Hospital-Medical Records