نوع مقاله : Systematic Review

نویسندگان

1 استادیار مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی و همکار مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3 دانشیار مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی و رئیس مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: سطح توسعه یافتگی و یا میزان پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی یک جامعه در ارتباط مستقیم با سطح سلامتی مردم آن جامعه می‌باشد به عبارت دیگر با توجه به نقشی که بهداشت و درمان در تولید سلامتی و در نتیجه نقش محوری که در فرآیند توسعه‌ی هر کشور ایفا می‌کند، توجه به حفظ و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز ارائه کننده‌ی این خدمات در ابعاد مختلف در کنار رشد کمی آنها است. این موضوع پیوسته یکی از دغدغه‌های اصلی صاحب نظران بهداشت و درمان و نیز دولت‌ها در کشورهای پیشرو و پیشگام در حوزه‌ی سلامت بوده است. لذا پژوهش حاضر به مقایسه‌ی مدل‌ها و مکانیسم‌های ارزیابی اعتبارسنجی سازمان‌های بهداشتی و درمانی در اروپا و آمریکا پرداخته است.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی تطبیقی از نوع مروری کاربردی است که از طریق مطالعه‌ی کتابخانه‌ای (چاپی و دیجیتال) به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مدل‌های مختلف ارزیابی اعتبارسنجی یا ارزیابی بیرونی مورد استفاده در اروپا و آمریکا پرداخته است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی کشورهای اروپائی و کشور آمریکا بود. در این مطالعه، منشاء، اصول زیربنایی و کاربرد مدل‌های مختلف ارزیابی اعتبارسنجی در بهداشت و درمان مورد مقایسه قرار گرفته است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که در کشورهای اروپایی و آمریکا از چهار مدل ارزیابی اعتبارسنجی در خدمات بهداشتی و درمانی استفاده می‌کنند. مدل‌های  و ریشه در صنعت دارند و در بهداشت و درمان بیشتر در بخش‌های فنی و تخصصی مانند آزمایشگاه و مدیریت و امور اداری بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حالی که مدل‌های اعتبارسنجی و بررسی به وسیله‌ی گروه همگنان، ریشه در بهداشت و درمان دارد و به ترتیب در اعتبارسنجی کلیه‌ی بخش‌های بیمارستان و اعتبارسنجی گروه‌های حرفه‌ای تخصصی پزشکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: یکی از اولین چالش‌ها که کشورها برای استقرار نظام اعتبارسنجی با آن مواجه می‌شوند، مفاهیم و اجتماع مفهومی از مدل‌های مکانیسم‌های مختلف ارزیابی و ویژگی‌های مربوط به آنهاست. روش مناسب باید با توجه به نیازها، الزامات و عوامل مؤثر دیگر سازمان یا کشور انتخاب شود. واژه‌های کلیدی: کیفیت مراقبت بهداشتی؛ ارزشیابی؛ اعتبار بخشی

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Accreditation Models in Europe and the USA

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Raeisi 1
  • Saeed Asefzadeh 2
  • Mohammadhossein Yarmohammadian 3

1 Assistant Professor of Health Informatics, Research Associate, Health Management and Economic Studies Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Professor of Health Service Management, Ghazvin University of Medical Sciences, Ghazvin, Iran

3 Associate Professor of Educational Planning, Director, Health Management and Economic Studies Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The scientific, technological and economic development of a society is closely related to its public health. Therefore; improvement of health service quality along with increasing the number of health facilities is one of the main concerns of health care authorities in developed countries. This study was designed to compare accreditation models of health care organizations in Europe and the United States.
Methods: This was a comparative-review study in which a wide range of paper and electronic data sources related to different accreditation models in all European countries and the US were collected. The origins, underlying principles and the application of various accreditation models in health care were compared.
Results: Our findings showed that four models of health care accreditation were applied in European countries. The ISO and EFQM models had industrial origins, and were more frequently used in technical fields such as laboratories and administrative departments of hospitals. Other accreditation models, however, had health care origins and were used for the accreditation of all sections of hospitals as well as for specialized clinical groups.
Conclusion: One of the main challenges facing countries whishing to establish an accreditation system is to reach an agreement on the concept and characteristics of the accreditation model.
Keywords: Quality of health care; Evaluation; Accreditation