نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 . مربی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و همکار مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: ارائه‌ی خدمات با کیفیت مطلوب در بخش اورژانس به دلیل شرایط خاص آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، به ویژه در کشور ما که به خاطر شرایط خاص طبیعی و مشکلات ناشی از بلایا و حوادث طبیعی و غیرطبیعی جان انسان‌های بسیاری گرفته می‌شود، نیاز به توجه بیشتری دارد. این پژوهش با هدف تطبیق استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت با اصول نظام ایزو 9001 نسخه‌ی 2000 انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که به مقایسه و مقابله‌ی بندهای استانداردهای ایزو9001 ویرایش 2000 با چک‌لیست آمده در کتابچه‌ی الف/1مربوط به استانداردهای اورژانس وزارت بهدات، درمان وآموزش پزشکی پرداخته است. ابتدا امکان انطباق بندهای هشت قسمتی ایزو با استانداردهای کتابچه‌ی الف/1در مشورت با تعدادی از صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و سپس مقایسه و مقابله انجام شد. روایی و پایایی استانداردهای وزارت بهداشت در مورد اورژانس و اصول ایزو 9001 ویرایش 2000 به اثبات رسیده است. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از جداول توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی استفاده شد. یافته‌ها: بنابر نتایج به دست آمده از 51 بند ایزو، 6/47 درصد آن، حداقل در یکی از بندهای استانداردهای اورژانس وزارت بهداشت مشاهده شد ولی 4/52 درصد دیگر در هیچ موردی وجود نداشت، همچنین حدود 82 درصد بندهای استانداردهای اورژانس وزارت بهداشت حداقل با یکی از بندهای ایزو مطابقت داشت.نتیجه‌گیری: بسیاری از بندهای ایزو در استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت وجود ندارد و در نتیجه‌ی این استانداردها، دید و نگرشی جامع‌نگر به کلیه‌ی جوانب سازمان، فرایندها و مدیریت مطابق با ایزو ندارد لذا ضرورت بازنگری در استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت مطابق با استانداردهای ایزو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.واژه‌های کلیدی: استانداردهای علمی؛ فوریت‌های پزشکی؛ سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان).

عنوان مقاله [English]

Comparison of Iranian Ministry of Health Standards for Emergency Room with ISO 9001 Standards

نویسندگان [English]

  • Mandana Sahebzadeh 1
  • Gholamabbas Bagheban 2

1 Instructor in Health Services Management, Affiliated of Health Management and Economic Studies Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 B Sc. of Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Providing high quality care in emergency room is highly critical.
This research was planned to compare emergency room standards of the Iranian Ministry of Health with those of ISO9001 (version 2000)
Method: This descriptive study compared ISO 9001 standards with items listed in Booklet- A1 (Iranian Ministry of Health Standards for Emergency Departments).
Expert views were sought for the possibility of such comparison. Validity and reliability of Ministry's standards and ISO 9001 standards were already ascertained in previous studies. Descriptive methods were applied for data analysis.
Results: For 51-itemed ISO 9001, 47.6% were comparable with Ministry's standard items, whereas 52.4% did not match with any of the Ministry's standards. Eighty two percent of Ministry's standards were found at least in one of the ISO 9001 items.
Conclusion: Ministry’s standards seem not to include many of the items of ISO 9001, therefore lacking a comprehensive approach towards all aspects of Emergency room activities such as process, management and organization. Revision of Ministry's standards according to the ISO 9001 standards seems to be necessary.
Keywords: Academic Standards; Emergency; Organization and Administration