نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 استادیار بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

مقدمه: اطلاعات دقیق از علل مرگ در جوامع انسانی نقش اساسی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با ارتقای سطح سلامت در این جوامع دارد. در پژوهش حاضر علاوه بر تعیین مهم‌ترین علل، به جستجو و بحث در مورد مهم‌ترین موانع موجود در ثبت و دسترسی به اطلاعات مربوط به مرگ در شهرستان رفسنجان پرداخته شده است. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی، فهرست تمامی گواهی‌های مرگ یکساله در شهرستان رفسنجان در سال 1383 (معادل 1197 عدد) از مراکز گوناگون دریافت شد و مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات بر اساس چک لیستی که بر اساس اهداف طراحی شده بود جمع‌آوری گردید و روایی آن توسط متخصصان تائید شد. اطلاعات ناقص، ضمن تماس تلفنی و یا حتی مراجعه به منازل تکمیل گردید. علت مرگ براساس قوانین طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD-10)، تعیین و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS پردازش شد. از تست‌های پارامتریک (CI, t-test 95% برای خطر نسبی) و غیر پارامتریک (χ2،U Mann-Whitney) برای انجام آزمون‌ها استفاده شد. نتایج: عدم همخوانی جزئیات موجود در مراکز گوناگون، ناقص بودن فرم‌های تکمیل شده، عدم وجود بسیاری از سؤالات ضروری در گواهی‌ها، عدم دسترسی آسان به اطلاعات، عدم دقت کافی در ثبت اطلاعات علی مرگ، و ناخوانا بودن اطلاعات ثبت شده از عمده مسائلی بود که در فرایند ثبت و دسترسی به اطلاعات مرگ در جمعیت تحت بررسی وجود داشت. میزان بروز مرگ خام 62/4 در هزار برآورد گردید. شایع‌ترین علت مرگ در مردان، حوادث و در زنان بیماری‌های قلبی-عروقی بوده است. نتیجه‌گیری: سیستم ثبت و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مرگ در شهرستان رفسنجان نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بنابراین اطلاعات کسب شده در مورد علل مرگ در وضعیت موجود باید با احتیاط در برنامه‌ریزی‌های بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به هر حال بر اساس اطلاعات موجود میزان مرگ و میر خام در رفسنجان در سال 83 از این میزان در کل کشور (در سال 79) بیشتر می‌باشد و مطالعات بیشتری به منظور یافتن دلایل آن ضروری می‌باشد. واژه‌های کلیدی: علت مرگ؛ مدارک پزشکی؛ گردآوری اطلاعات

عنوان مقاله [English]

Causes of Death Registered on Death Certificates in an Iranian Community Based on ICD-10

نویسندگان [English]

  • Reza Vazirinejad 1
  • Abbas Esmaeili 2
  • Ali Naderi 3
  • Azam Radman 3

1 Associate Professor of Epidemiology in Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Associate Professor of Environmental Health in Rafsanjan, University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Medical Practitioner in Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Accurate documentation of the cause of death is critical for health care planning. In this study, the most important causes of death registered on death certificates and the most important issues preventing accurate registration and access to death information in the town of Rafsanjan were surveyed.
Methods: This was a descriptive study. All death certificates (totally 1197) issued during the year 2004 in Rafsanjan were reviewed. The relevant information was collected on a checklist. Data were analyzed with SPSS.
Results: Common issues preventing accurate documentation and access to information about the causes of death were as follows: incongruity between available information in different medical centers, incomplete death certificates, difficult access to death information, inaccurate registration of the real causes of death and illegibility of the registered information. The most common cause of death in males was accident and in females was a cardiovascular disease.
Conclusion: The registration system and access to death information requires extensive modification, therefore, information pertaining causes of death must be used and interpreted cautiously.
Keywords: Cause of Death; Medical Records; Data Collection