نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

3 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده

مقدمه: یکی از مسائل و مشکلاتی که بیمارستان با آن روبرو می‌شود شرایط بحرانی ناشی از بلایا می‌باشد. از جمله زیرساخت‌های نظام مدیریت اطلاعات بلایا دانش مدیریت بحران، فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای اطلاع رسانی، منابع انسانی، سرمایه و ... می‌باشد. بنابراین بیمارستان‌ها برای مقابله‌ی مؤثر با شرایط بحرانی ناشی از بلایا باید یک برنامه‌ی مدون مدیریت اطلاعات بلایا و به دنبال آن فراهم آوری نظام‌های اطلاع‌رسانی به منظور آگاه‌سازی کارکنان بیمارستان برای مقابله با بحران را تهیه نماید. هدف از مطالعه‌ی حاضر نیز ارزیابی اقدامات اطلاع‌رسانی انجام شده برای کارکنان در هنگام وقوع بلایا در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است.
روش‌بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی از دسته‌ی مطالعات مقطعی و جامعه‌ی آماری در این پژوهش کل مسؤولین 9 عدد از بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (28 نفر) بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی سنجیده شده بود. روش جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه بود که داده‌ها پس از جمع‌آوری با نرم‌افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد 5/55 درصد مترون‌ها و 5/77 درصد از مدیران جامعه‌ی پژوهشی دوره‌ی مدیریت بحران را گذرانده‌ بودند. فقط 50 درصد بیمارستان‌های جامعه‌ی پژوهشی (پرسنل پرستاری) آموزش لازم را در مورد تخلیه‌ی سریع بیماران به هنگام بحران و شرایط اضطراری دیده‌ بودند و در 1/11 درصد بیمارستان‌های جامعه‌ی پژوهشی کمیته ایمنی وجود داشت. نتیجه‌گیری: به هر حال بروز بی‌نظمی در دقایق اولیه‌ی پس از رخداد یک حادثه‌ی اجتناب‌ناپذیر است و یک مدیریت صحیح در صدد آن است که این زمان را به حداقل برساند. با توجه به نیاز مدیران اجرایی (مدیران و مترون‌ها) به گذراندن «دوره‌های آموزشی مدیریت بحران» برگزاری کلاس‌های آموزشی ضروری است. واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌ها؛ بلایای طبیعی؛ مدیریت ایمنی از حوادث؛ مدیریت خدمات بهداشتی؛ نظام‌های مدیریت اطلاعات

عنوان مقاله [English]

Crisis Management at Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Seyyed Habibollah Kavari 1
  • Shandiz Moslehi 2
  • Akram Panahi 3

1 Assistant Professor of Health Services Management, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 M Sc. Student of Health Services Management

3 B Sc. of Health Services Management

چکیده [English]

Introduction: Disasters are always challenging to hospital managers as they give rise to critical conditions. From all natural disasters occurring in the world, 31 have happened in Iran, giving the country a high global rank in this regard. Therefore it seems necessary for hospitals to adopt contingency plans. This study aimed to assess the level of preparedness of hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences at the time of disasters.
Methods: In this cross–sectional study, 28 hospital managers from affiliated hospitals to Shiraz Medical University were interviewed using a questionnaire which was validated in previous studies. Data were analyzed with SPSS.
Results: The findings showed that 55.5% of the head nurses and 77.5% of the managers had attended crisis management courses. Only in 50% of the studied hospitals the nurses were trained for patients’ emergency evacuation and in 11% safety committee existed.
Conclusion: Chaos at the early stages of a disaster is inevitable; thus a contingency plan must be adopted to minimize mayhem. There is a real need for crisis management training programs for hospital executive managers.
Keywords: Hospitals; Natural Disasters; Safety Management; Health Services Administration; Management Information Systems