نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اطلاع رسانی و رئیس کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 استادیار علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

مقدمه: پژوهش یکی از مهم‌ترین راه‌های تولید اطلاعات است. در نظام پژوهش، کاربردی بودن نتایج پژوهش و ارزش افزوده‌ی اطلاعات تولید شده دارای اهمیت فراوان است. از شاخص‌های ارزش افزوده‌ی اطلاعات، خلاقیت، تولید فناوری جدید، نظریه یا روش جدید، حل چالش‌ها و ... را می‌توان نام برد. در این تحقیق سعی شد رابطه‌ی بین پژوهش‌های انجام شده با پیشرفت بهداشت و سلامت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان از طریق ارزش سنجی کیفی پژوهش‌های انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: این تحقیق از دسته‌ی مطالعات تحلیلی که جامعه‌ی پژوهش شامل 150 طرح تحقیقاتی انجام شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال‌های 1384-1380 بوده است. برای تعیین ارزش افزوده‌ی اطلاعات تولید شده توسط اعضای هیأت علمی از مدل کیفی فضای سه‌بعدی اطلاعات Boisot که در سال 1998 ارائه شده استفاده گردیده، این مدل یک مدل استاندارد، ساده، قابل قبول در مجامع جهانی می‌باشد. برای اجرای این مدل، از پرسشنامه‌ای که روایی آن با نظر افراد متخصص و اپیدمیولوژیست طراحی گردید استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که ارزش افزوده‌ی اطلاعات حاصل شده از تحقیقات اعضای هیأت علمی در فضای مدل Boisot، حداکثر پراکنش ارزش بین حداقل و حداکثر ارزش واقع شده است. مقایسه‌ی میانگین نشان داد بین مقادیر مؤلفه‌ی کد شدن درسال‌های 1384-1380 اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (5%p

عنوان مقاله [English]

The Effect of Lorestan University of Medical Sciences Academic Members' Information Production between 2003-2005 on Information Added Value

نویسندگان [English]

  • Mahvash Kalhor 1
  • Zahra Abazari 2

1 M Sc. of Information Sciences; Director of Central Library, Lorestan University, Lorestan, Iran.

2 a

چکیده [English]

Introduction: Research is one of the most important ways of information production. Among different kinds of research, applicability of research findings and the added-value of the elicited information are of great importance. Creativity, production of new technology, theory or method and problem solving are among the indices of information added-value. This study aimed to investigate the relation between research and community health improvement at Lorestan University of Medical Sciences.
Methods: This survey reviewed academic members’ research projects between 2002 and 2005 in order to determine the information added-value. Biost three-dimensional qualitative model was used. This model consists of three components namely encoding, abstraction and publication and determines minimum and maximum added value of the elicited information.
A questionnaire including 23 questions was designed. The questionnaire was validated through literature review and consultation with efficient epidemiologists. The collected data were analyzed using SPSS.
Results: Our findings revealed that the maximum variance of added value was between minimum and maximum amounts of Biost model. F test showed that there was no significant difference between the mean values of coding component of the produced information (P