نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 رئیس اداره‌ی اسناد پزشکی اداره‌ی کل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان

3 معاون بیمه و درمان اداره‌ی کل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان

4 کارشناس اسناد اداره‌ی کل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان

چکیده

مقدمه: از مهم‌ترین مسائلی که همواره توجه، دقت و کوشش مدیران بیمارستان‌ها را به خود معطوف داشته، تسلط و کنترل بر وضعیت مالی بیمارستان و تأمین منابع مورد نیاز برای اداره‌ی بیمارستان می‌باشد. اما آنچه مسلم است بیمارستان‌ها امروز از جهات بسیاری در تنگنای مالی قرار دارند. هدف این تحقیق تعیین وضعیت کسورات اعمال شده اداره‌ی کل بیمه خدمات درمانی و صورتحساب‌های بیمارستانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1384 بوده است.
روش بررسی: این مطالعه یک بررسی توصیفی مقطعی بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک لیست بوده که دارای 9 قسمت مشتمل بر 39 سؤال بود. پس از سنجش روایی و پایایی، چک لیست در 10 بیمارستان آموزشی شهر اصفهان تکمیل گردید. بر اساس فرمول، حجم نمونه محاسبه و 333 پرونده دارای کسورات، مورد مطالعه قرار گرفت و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین صورتحساب‌های دارای کسورات در مدت مطالعه به تفکیک بیمارستان‌ها؛ در بیمارستان فیض (5/18 درصد) و کم‌ترین آن در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) (4/1 درصد) بوده است. بیشترین علت کسورات پرونده‌ها مربوط به هزینه دارو (40 درصد) و کم‌ترین علت مربوط به هزینه‌ی مشاوره (6/1) بوده است.نتیجه‌گیری: نتایج یافته‌ها بر اساس مطالعه‌ی 333 پرونده‌ی بیمارستانی که بیماران آن تحت پوشش خدمات درمانی و دارای کسورات بالای 20000 ریال هستند، نشان داد به طور متوسط به هر پرونده‌ی بیمارستانی که بیمار آن تحت پوشش بیمه‌ی خدمات درمانی است 330000 هزار ریال کسورات اعمال می شود. علل مهم این کسورات بر اساس بررسی پژوهشگران ثبت ناقص مستندات پرونده‌ها توسط اعضای تیم درمان در بیمارستان‌هاست که هر کدام به نحوی در مستند کردن خدمات ارائه شده به بیماران در پرونده‌ی بیمارستان کوتاهی و بی‌دقتی می‌نمایند.واژه‌های کلیدی: بیمه‌ی درمانی؛ مدارک پزشکی؛ دبیزش.

عنوان مقاله [English]

Deductions Applied by Khadamat-e-Darman Insurance Company on Patients' Bills at Teaching Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Nahid Tavakoli 1
  • Sakineh Saghaeyannejad 1
  • Mohammadreza Rezayatmand 2
  • Farhad Moshaveri 3
  • Iraj Ghaderi 4

1 . Lecturer of Medical Records in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Head of the Department of Medical Records in General Healthcare Insurance Office in Isfahan, Iran

3 Healthcare Assistant Manager in General Healthcare Insurance Office in Isfahan, Iran

4 Insurance Documents officer in General Healthcare Insurance Office in Isfahan

چکیده [English]

Introduction: Hospital managers are always concerned about provision and careful control of financial resources. In this study the deductions applied by Khadamat-e-Darman insurance company on patients' bills at university hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences were investigated.
Methods: In this cross–sectional study, data were collected in a checklist consisting of nine parts and 39 questions. The checklist was checked for validity and reliability and was handed over in ten university hospitals in Isfahan. Data were analyzed with SPSS.
Results: The obtained findings suggested that the highest deductions pertained to Feiz hospital (18.5%) while the lowest came from Imam Mosa Kazem hospital (10.4%).
The most frequent cause of deductions related to medication costs (40%) whereas the least frequent cause pertained to consultation fees (10.6%).
Conclusion: On average, each case record covered by Khadamat-e-Darman Insurance Company had 330,000 Rials deduction.
The main cause of deduction seems to be incomplete and inaccurate documenting of hospitalized patients' records by care providers.
Keywords: Health Insurance; Medical Records; Documentation