نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیارکتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: یکی از رایج‌ترین روش‌های ارزشیابی فعالیت‌های علمی پژوهشگران و سازمان‌های وابسته به آنها بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف علم‌سنجی است که با بهره‌گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین و معتبرترین پایگاه‌های استنادی، Web of Scienceمی‌باشد که در این مقاله با استفاده از داده‌های کسب شده از این پایگاه اطلاعاتی، تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1976 تا پایان سال 2006 مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: این پژوهش مطالعه‌ای کاربردی و ازنوع مطالعات توصیفی بوده که با استفاده از روش علم‌سنجی انجام شده است. منبع گردآوری داده‌ها پایگاه اطلاعاتی Web of Science و جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 488 مورد از مدارک موجود در این پایگاه اطلاعاتی است که توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فاصله‌ی سال‌های 1976 تا 2006 میلادی منتشر شده است. برای تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین تعداد مدارک منتشر شده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مجلات ISI مربوط به سال 2006 بود. از نظر نوع مدرک بیشترین تعداد مربوط به مقالات اصیل و از لحاظ موضوعی نیز بیشترین تعداد مدارک در رابطه با بیماری‌های عروق محیطی بود.نتیجه‌گیری: در مجموع تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی Web of Science رقم قابل قبولی نیست. مسؤولین امر برای بهبود این وضعیت می‌بایست شرایطی را فراهم کنند تا پژوهشگران انگیزه و توان لازم برای انتشار مقاله در مجلات ISI را به دست آورند.واژه‌های کلیدی: علم؛ علم اطلاعات؛ پایگاه‌های اطلاعاتی؛ تولید.

عنوان مقاله [English]

Science Production of IUMS Researchers as Appeared in the Web of Science from 1976 to 2006

نویسندگان [English]

  • Rasoul Noori 1
  • Alireza Norouzi 2
  • Abbas Mirzaee 3

1 Instructor of Librarianship & Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor of Librarianship and Information Sciences, Tehran University, Tehran, Iran

3 . M Sc. of Librarianship and Medical Information Sciences and Director of Central Library, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientometry is one of the common methods for the assessment of scientific activity of researchers and research organizations, usually using databases.
In this study, Web of Science, as one of the authoritative scientific databases, was reviewed to explore science production of IUMS researchers from 1976 to 2006.
Method: This was a descriptive cross-sectional study, using a checklist for data collection. The checklist was validated by experts. A total of 488 scientific documents produced by IUMS researchers from 1976 to 2006 were retrieved from Web of Science Database.
Data were analyzed using descriptive analysis and book-assessment method.
Results: Findings showed that most publications were made during the year of 2006. The most common subject was "peripheral circulation".
Conclusion: The science production of IUMS researchers appeared in ISI journals is not considerable. More incentives should be provided to encourage researchers for more publication in ISI journals.
Keywords: Science; Information Science; Databases; Production