نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه اصفهان و همکار مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: بیمارستان‌ها به عنوان بزرگ‌ترین مراکز ارائه کننده‌ی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به آحاد جامعه، بخش عمده‌ی منابع و اعتبارات تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از این رو هزینه‌ی نیروی انسانی هر بیمارستان بیش از 60 درصد منابع یک بیمارستان می‌باشد. مشکلات مربوط به تعیین تعداد کارکنان واقعی و بهینه‌ی مورد نیاز واحدهای پیچیده‌ی بیمارستان از جمله اورژانس، به علت اهمیت آن در کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان و هزینه‌ی آن برای بیمارستان، از جمله موضوعاتی است که تا کنون برای آن استاندارد مشخصی تدوین نگردیده است. این پژوهش با هدف شیفت‌بندی و تعیین تعداد بهینه پرستار در بخش اورژانس بیمارستان شهید دکتر چمران تهران در شیفت‌های مختلف با استفاده از یکی از تکنیک‌های شناخته شده تحقیق در عملیات یعنی «برنامه‌ریزی خطی» صورت گرفته است.روش بررسی: نوع پژوهش کاربردی از دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی است. جامعه‌ی مورد پژوهش، بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان و پرستاران آن بخش در سه ماهه‌ی آذر، دی و بهمن سال 1385 بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک لیست بوده که روایی آن توسط متخصصین مربوطه مورد تأیید قرار گرفت که پس از مشاهده، زمان‌سنجی و محاسبه‌ی متوسط ورود بیمار در طول یک روز و همچنین زمان سرویس‌دهی پرستار به انواع بیماران اورژانس، با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و نرم‌افزار Win QSB (Windows Quantitative Systems for Business)، تعداد پرستاران بهینه مورد نیاز در شیفت‌های مختلف بیمارستان مشخص گردید.یافته‌ها: برابر نتایج به دست آمده بیمارستان شهید دکتر چمران تهران برای ارائه‌ی خدمات مطلوب به بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس حداقل به 28 پرستار نیاز دارد.نتیجه‌گیری: مدل‌های متنوع تحقیق در عملیات همچون مدل برنامه‌ریزی خطی و شبیه‌سازی می‌تواند به عنوان ابزاری مفید برای زمان‌بندی و تعیین تعداد بهینه‌ی کارکنان مورد نیاز بخش‌های مختلف یک بیمارستان که از اهمیت حیاتی و ویژه‌ای برخوردار است، مورد استفاده قرار گیرد.واژه‌های کلیدی: پرستاران؛ برنامه‌ریزی بیمارستان؛ فوریت‌های پزشکی؛ مدیریت علمی

عنوان مقاله [English]

Quantitative Improvement of Emergency Rooms' Nursing Staff at Chamran Hospital Using Linear Programming Method

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Ketabi 1
  • Javad Monzavibarzaki 2

1 Assistant Professor of Operation Research, Isfahan University and Affiliated to Health Management and Economic Studies Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Student of M Sc. of Medical Records Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Most of Iran’s health budget goes to hospitals as the largest care providing unit in the community. More than 60% of hospital resources are allocated for staffing. One of the problems facing hospitals especially in critical and sensitive parts such as in emergency room is appropriate staffing. This research was designed to investigate and improve nursing staffing and human resource planning at the emergency room of Chamran Hospital using Linear programming as a method of Operational Research.
Methods: This descriptive-analytical study used a checklist for data collection. Study population included patients and nursing staff of emergency room during the months of November and December 2006 and January 2007. After estimating the average number of patients and the average time required for nursing care to each category of emergency patients, the number of nurses needed for each hospital shift was calculated using Wine Windows Quantitative Systems for Business (QSB) program.
Results: According to the findings, for more appropriate patient care, Chamran hospital emergency room needs at least 28 nurses per shift.
Conclusion: Various models of Operational Research such as linear programming are practical for estimating the appropriate staffing at various parts of a hospital.
Keywords: Nurses; Hospital Programming; Medical Emergencies; Scientific Management