نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکار پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت

2 استادیار علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت شهرستان فومن

چکیده

مقدمه: ایمنی و نگهداشت بیمارستان، امروزه از اجزاء بسیار مهم مدیریت پیشرفته‌ی واحدهای درمانی به شمار می‌رود. ایمنی در محیط بیمارستان به لحاظ اقتصادی، انسانی و اخلاقی از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش‌های تشخیصی از جمله بخش‌های جدا نشدنی بیمارستان بوده و به دلیل برخورداری از تجهیزات و فن‌آوری‌های پیچیده و گران‌قیمت و نیز نیروی انسانی متخصص و مجرب، شایسته‌ی توجه ویژه به لحاظ ایمنی می‌باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه، تعیین وضعیت ایمنی بخش‌های تشخیصی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و مطالعه از نوع مطالعات توصیفی بوده که به روش مقطعی (Cross-sectional) در کلیه‌ی بخش‌های تشخیصی شامل رادیولوژی و آزمایشگاه بیمارستان‌های مورد مطالعه (تعداد 6 بیمارستان) انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک لیست و تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و نرم‌افزار SPSS صورت پذیرفته است. برای بیان کیفی وضعیت ایمنی از مقیاس لیکرت استفاده گردید و براساس آن وضعیت ایمنی بخش‌های مورد مطالعه در سه مقوله‌ی خوب، متوسط، ضعیف درجه‌بندی شد. ضمناً روایی چک لیست پس از مطالعه‌ی مقدماتی (pilot) تعیین شد.یافته‌ها: وضعیت ایمنی بخش‌های تشخیصی بیمارستان‌های مورد مطالعه در مجموع در حد "متوسط" تعیین گردید؛ تنها یک بیمارستان از سطح ایمنی در حد «خوب» برخوردار بود. نتیجه‌گیری: حساس سازی مسؤولین و مدیران نسبت به ایمنی در بیمارستان‌ها، افزایش سطح آگاهی کارکنان بخش‌های تشخیصی در زمینه‌ی اصول و ضوابط ایمنی، تأمین و نگهداشت وسایل و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق و همچنین به کارگیری مدیران واجد شرایط در مدیریت بیمارستان و به طور خلاصه ارتقای مدیریت ایمنی در بیمارستان‌ها وبخش‌های مورد مطالعه توصیه می‌گردد. واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌ها؛ مدیریت منابع؛ ایمنی تجهیزات؛ بخش آسیب‌شناسی بیمارستان؛ مدیریت تجهیزات.

عنوان مقاله [English]

Maintenance and Safety Management at Diagnostic Units of Gilan University of Medical Sciences' Hospitals

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Pourreza 1
  • Feyzollah Akbarihaghighi 2
  • Vajihollah Khodabakhshnejad 3

1 Associate Professor of Health Management and Economic Sciences in Tehran University of Medical Sciences; Research Associate, Health Management and Economic Studies Center, Isfahan University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 . Assistant Professor of Health Management and Economic Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 M Sc. of Health Service Management; Disease Prevention and Eradication Unit, Foman Health Center, Gilan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Almost all hospitals have diagnostics units. These units are of great importance since they have complex and expensive equipment and experienced staff.
The goal of this study was to assess diagnostic units approach to safety at GUMS hospitals
in 2004.
Method: This was a descriptive cross-sectional study. Data collected with a two part checklist. The first part included demographic characteristics of the studied population and the second part was related to diagnostic unit's safety and status. Following a pilot study, reliability and validity of the checklist were determined, and final questionnaire was released.
The safety level of hospitals in this study was classified according to a 3-level scale: Good/Acceptable, Intermediate, and Weak.
Results: 1) Overall Radiology unit's safety was at "Intermediate" level. In other words, five hospitals had "Intermediate" safety conditions and only one hospital could be classified as "Good". 2) Laboratories' safety was rated "intermediate" in general with four hospitals being at "intermediate" level and two at "good" level. 3) In general, diagnostic units' safety received "intermediate" score (i.e. five "intermediate" and one "good" level).
Conclusion: According to this study, overall diagnostic units' safety of GUMS hospitals seems to be "intermediate". Thus there is a need to pay more attention to the importance of safety for patients, visitors and personnel and to develop safety standards and principles in hospitals.
Keywords: Hospitals; Resources Management; Equipment Safety; Pathology Department; Hospital; Equipment Management.