نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

3 کارشناس مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:همراه با رشد و توسعه‌ی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی،‌ ضرورت دارد که ساختارهای اداری آنها نیز متناسب با انجام وظایف، هماهنگ با برنامه‌های کلان دانشگاه رشد نماید. در این راستا عملکرد مالی نکته‌ی مهمی از مولفه‌های اصلی مدیریت سازمان است و به منزله‌ی ابزاری برای نیل به اهداف کارایی و ‌اثربخشی محسوب می‌شود. هدف این پژوهش برآورد هزینه‌ی سرانه دانشجویی دانشجویان دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 86 -85 بوده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی است و به روش مقطعی و گذشته‌نگر انجام شده و بر اساس آن تمام هزینه‌های دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده‌ی مدیریت واطلاع‌رسانی پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده برای بر آورد هزینه‌ی دانشجویی در این دانشکده مبتنی بر نظام «هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت» بوده و مقصد هزینه در آن خدمات آموزشی دانشکده است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک‌لیست‌های محقق ساخته با در نظر گرفتن پیشنهادات صاحبنظران بوده و چک‌لیست‌ها از روی اسناد مالی دانشکده تکمیل و مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته‌ها: هزینه‌ی سرانه‌ی دانشجویان رشته‌های کتابداری پزشکی، کاردانی وکارشناسی مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد مدارک پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سال تحصیلی 1386- 1385 به ترتیب12565434 ریال، 11503362 ریال، 39120021 ریال و 13745533 ریال محاسبه شده است در حالی که هزینه‌ی دانشجویان به روش هزینه‌یابی به روش سنتی 13963497 ریال می‌باشد. نتیجه‌گیری: بررسی و مقایسه‌ی هزینه‌ی سرانه‌ی دانشجویان دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی در سال 86-1385نشان می‌دهد که دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی بیشترین هزینه‌ی سرانه را بین دانشجویان دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دارا بوده و کم‌ترین هزینه‌ی سرانه دانشجویان مربوط است به دانشجویان کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی. با بررسی سهم هر گروه از هزینه‌ها در هزینه‌ی سرانه‌ی دانشجویان مشخص گردید هزینه‌های مدرسین و هزینه‌ی فعالیت‌های اداری، دانشجویی (شامل واحدهای: اداره‌ی آموزش، گروه‌های آموزشی، کتابخانه، امور پژوهشی، امور دانشجویی) بالاترین سهم را در هزینه‌ی سرانه‌ی دانشجو دارا می‌باشند؛ لذا می‌توان از یکسو با تمرکز بیشتر بر این گونه هزینه‌ها برای کاهش منطقی آنها اقدام نموده و از سوی دیگر با افزایش منطقی تعداد دانشجو به اقدامات اصلاحی روی آورد. واژه‌های کلیدی: هزینه‌یابی؛ هزینه و هزینه‌سنجی؛ دانشجویان حرفه‌های بهداشتی؛ آموزش عالی

عنوان مقاله [English]

Cost Estimation of Students Training at Faculty of Health Management and Medical Informatics between 2006-2007

نویسندگان [English]

  • Saeid Karimi 1
  • Azimeh Ghorbanian 2
  • Siavoush Khalilimoghadam 3

1 Assistan Professor, Health Service Management, Center of health Economic and Management Studies, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 BSc, Health Service Management

3 BSc, Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Administrative processes in universities should performe in coordination with major university policies and directions. Financial performance is one of the main factors in achieving efficency and effectiveness in management. This research investigates cost of undergraduate and post graduate student trainings at Faculty of Health Management and Medical Informatics during period of 1385-86. Methods: During this retrospective, cross sectional applied research, all costs related to studen training at this faculty has been estimated. “Performance based cost estimation” method has been used with educational services at Faculty considered at basis of expenditure. Data were collected using researcher designed cheklist from financial documents of the Faculty. Results: Per capita cost of students of medical librarianship; graduate diploma and bachelor in medical records; master of medical record; and master of health service management was 12565434 Rls, 11503362 Rls, 39120021 Rls and 13963497 Rls respectively during2006-2007. Traditional cost estimation however resutls to 13963497 Rls per capita. Conclusion: Master of medical records had the highest per capita expenses while graduate diploma and bachelor of medial records had the lowest per capita expenses. Expensed related to lecturers and administrative cost such as education office, educational departments, library, research affairs and student affairs were reported to form the bulk of the costs of student training. Efforts could be made to reduce these costs as well as increasing the number of students. Keywords: Costs and Cost Analysis; Students, Health Occupations; Costing; Higher Education