نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

2 استادیار آمار و ریاضی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران

چکیده

مقدمه: برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در شبکه‌ی جهانی وب، از ابزارهای کاوش که شامل موتورهای جستجو، ابر موتورهای جستجو و راهنماهای موضوعی است استفاده می‌شود. به همین منظور مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش منتخب، در بازیابی اطلاعات فیزیوتراپی از شبکه‌ی جهانی وب و تعیین همپوشانی میان آنها انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه که به روش پیمایشی، توصیفی، تطبیقی در رشته‌ی فیزیوتراپی انجام گردید، هفت موتور کاوش و هفت ابر موتور کاوش که بر اساس معرفی سایت Searchenginewatch.com پر استفاده‌ترین موتور و ابر موتورها بودند تعیین و مورد بررسی قرار گرفتند. سپس زیر رده‌های موضوعی فیزیوتراپی در هشت زمینه‌ی موضوعی از سر عنوان موضوعی پزشکی (MeSH) انتخاب و عمل جستجو انجام گردید تا میزان نتایج هر یک جداگانه به دست آید. پس از آن نتایج حاصل از جستجو در هر یک از موتورهای کاوش دو به دو مقایسه گردید تا میزان همپوشانی آنها در هر کلیدواژه به دست آید. این عمل جداگانه و به صورت مشابه در ابرموتورهای کاوش نیز انجام شد. سرانجام نتایج همپوشانی میان موتورها و ابر موتورهای کاوش که دارای بیشترین دفعات بازیابی بودند پس از آنالیز داده‌ها با روش آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین گردید و نتایج آن در قالب جداول آماری ارائه شد. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که موتورهای کاوش All the web, Altavista و Google به ترتیب بیشترین نتایج بازیابی را داشتند و در بین ابر موتورهای کاوش Ixquick دارای بیشترین نتایج بازیابی بود. ضمناً مشخص شد که نتایج جستجو در موتورهای کاوش Altavista و All the web تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند. در میان ابرموتورهای کاوش نیز بیشترین همپوشانی میان ابرموتورهای کاوش Clusty با Vivisimo و Meta Crawler با Dogpile بود. ضمن اینکه میزان همپوشانی موتورهای کاوش با ابرموتورهای کاوش در هر یک از کلیدواژه‌ها مورد بررسی، تعیین گردید. نتیجه‌گیری: میزان همپوشانی نتایج جستجو در موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب، با استفاده از کلیدواژه‌های مورد نظر در این مطالعه (60-40 درصد) بود که به نظر می‌رسد این امر به دلیل تفاوت در شیوه‌های رتبه‌بندی نتایج در موتورها و ابر موتورهای کاوش مختلف می‌باشد.واژه‌های کلیدی: ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی؛ فیزیوتراپی (تخصص)؛ اینترنت

عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Selected Search Engines & Meta Search Engines in Retrieving Physiotherapy Information from the World Wide Web & Determining Overlap between Them Survey

نویسندگان [English]

  • Seyedjavad Ghazimirsaeid 1
  • Hamid Haghani 2
  • Alireza Akbari 3

1 Assistant Professor, Library & Information Sciences, University of Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Mathematics & Statistics, University of Iran, Tehran, Iran.

3 MSc, Medical Library & Information Science, The National Library, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Search tools including Search Engines, Meta Search Engines and Subject Directory are used to find the needed information in the World Wide Web. The aim of this study was to compare selected Search Engines and Meta Search Engines in retrieving information concerning physiotherapy from the World Wide Web to determine overlap among them.Methods: The current study was carried out using descriptive comparative methods. Seven search engines and seven meta search engines introduced by ";searchinginewatch.com"; as the most frequently used ones, were analyzed. Then subject sub category of physiotherapy in eight subject fields were chosen from Medical Subject Headings (MeSH) as keywords. After choosing keywords, a search was made via using the search and Meta search engines to identify how many results could be obtained by studied search engines for each individual keyword. Finally the rate of overlap among search engines and meta search engines was measure in terms of percentage. The obtained data were then analyzed using descriptive methods and the SPSS.Results: According to the result of this study, ";Altavista";, All the web ";and";Google"; showed the higher most retrieved results. Among the Meta search engines ";Ixquick"; got the first rank. Search results of ";Altavista"; and ";all the web";,"; Vivsimon"; and ";Clusty"; and ";Metacrawler"; and ";Dogpile"; showed large overlaps. Moreover, overlap percentage between search engines and Meta search engines with respect to keyword, was determined in this study.Conclusion: In this study, the percentage of overlap among selected search engines and meta search engines using the selected keywords, was shown to be 40% - 60% . This difference was because of variety of results ranking methods in different search engines and Meta search engines.Keywords: Medical Information Storage and Retrieval; Physical Therapy (Specialty); Internat