نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

2 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: بخش کودکان مربوط به اطفالی است که بر اثر بیماری‌های مختلف به مراقبت‌های خاصی نیاز دارند تا سلامت جسم و روان خود را بازیابند. محیط بیمارستان برای کودکان باید به گونه‌ای فراهم شود تا آنان کمتر دچار تنش و اضطراب گشته و به راحتی نیازهای روح و جسمی آنان برطرف گردد. این ضرورت‌ها باعث شد تا این پژوهش با هدف بررسی فضای فیزیکی بخش اطفال بیمارستان‌های شهر اصفهان و مقایسه‌ی آن با استاندارد در سال 1384 صورت پذیرفت. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و نوع مطالعه توصیفی بوده که برای جمع‌آوری داده‌ها از چک لیست استفاده شده و پس از سنجش روایی و پایایی آن، پژوهشگر شخصاً نسبت به تکمیل این چک لیست اقدام نموده است. اطلاعات به دست آمده پس از استخراج با استفاده از برنامه‌ی SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیمارستان‌های دانشگاهی در مقایسه با بیمارستان‌های غیردانشگاهی از لحاظ «طراحی و معماری ساختمان» درصد هماهنگی بالاتری را با استانداردها (25/81 درصد) دارا هستند. از نظر وجود «واحدهای درمانی، آموزشی و رفاهی» مورد نیاز بخش اطفال نیز بیمارستان‌های دانشگاهی در شرایط بهتری نسبت به بیمارستان‌های غیردانشگاهی بودند. از لحاظ «تجهیزات و امکانات رفاهی» بیمارستان‌های دانشگاهی در مقایسه با بیمارستان‌های غیر دانشگاهی مناسب‌تر بودند زیرا در این بیمارستان‌ها با رعایت حداکثر 96/74 درصد از استانداردها شرایط خوبی از نظر رفاهی برای بیماران فراهم شده است. نتیجه‌گیری:  بیمارستان‌های اصفهان از لحاظ فضای فیزیکی بخش اطفال به طور نسبی در شرایط مناسبی قرار دارد. واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌ها؛ بخش مراقبت ویژه از کودکان؛ بخش‌های بیمارستان.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Physical Space of Pediatric Wards in Isfahan Hospitals with Standards

نویسنده [English]

  • Leila Roholamin 2

1 Assistant Professor, Medical Sociology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 BSc, Health Service Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Pediatric wards are places for care of children with physical and psychological problems. These places should be designed to reduce anxiety and Cather for children’s emotional and physical needs. This research aimed to assess physical spaces of pediatric wards in Isfahan hospitals during 1384 with comparison to standards. Methods: This is a descriptive study. A valid and reliable checklist was used for data collection. Data were collected personally by the researcher. Data were analyzed using SPSS Results: University affiliated hospitals had a better standard (%81.25) design and architecture compare to other hospitals. “Educational, Treatment and Welfare"; units at university affiliated hospitals were better than non university hospitals. University affiliated hospitals were providing a better standard on “welfare facilities” (%74.96) compared to others. Conclusion: Physical spaces of pediatric wards at Isfahan hospitals are appropriate. Keywords: Hospitals; Intensive Care Units, Pediatric; Hospital Department