نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشیار مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: یکی از بخش‌هایی که باید ایمنی آن بیشتر مورد توجه باشد، بخش رادیولوژی بیمارستان است.دراین بخش افزون بر خطرات و حوادث احتمالی که مشابه آن در سایر بخش‌های بیمارستان وجود دارد، خطرات بالقوه‌ی تابش پرتو برای بیماران، همراهان، کارکنان، استادان و دانشجویان نیز وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجودایمنی دربخش رادیولوژی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان بوده است تا از این طریق نقاط ضعف وکاستی‌ها مشخص و اولویت‌های اجرایی برای اصلاح آن تعیین گردد. آنچه مسلم است افزایش آگاهی و انگیزه‌ی مدیران بیمارستان‌ها کمک مؤثری در جهت سرمایه‌گذاری صحیح برای کاستن نقاط ضعف موجود خواهد بود. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر ازنوع توصیفی- مقطعی و کاربردی بوده دراین پژوهش نمونه‌گیری صورت نگرفته و کلیه‌ی بخش‌های رادیولوژی در یازده بیمارستان دانشگاهی شهر اصفهان با استفاده ازچک لیست و جدول ارزیابی ریسک مورد پژوهش قرار گرفته‌اند. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت مصاحبه و مشاهده و تکمیل چک لیست می‌باشد و چک لیست پژوهش دارای روایی محتوایی بود که با نظر متخصصان مدیریت بهداشت و درمان وبهداشت حرفه‌ای به تأیید رسید. پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم، ارزیابی ریسک‌ها به روش ارزیابی ریسک الگوی 3D دانشگاه Melbourne انجام شده است که یک روش کاملاً استاندارد می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در سطح آمار توصیفی بوده که با نرم‌افزارهای Excel وSPSS انجام شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درصد مربوط به وضعیت ایمنی فضای فیزیکی و تجهیزات 72درصد مربوط به وضعیت عمومی ایمنی 61 بود. همچنین ارزیابی ریسک‌ها نشان داد که به طور کلی 12 مورد از ریسک‌ها وخطرات موجود در بخش‌های رادیولوژی دارای امتیاز ریسک 300 و یا بالاتر می‌باشند. همچنین مشخص گردیدکه به طور کلی 96 مورد از ریسک‌ها تکنسین رادیولوژی را تهدید می‌کنند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که به طورکلی از 5 زمینه‌ی ایمنی، بیشترین درصد متعلق به ایمنی فضای فیزیکی و تجهیزات و کم‌ترین درصد متعلق به استفاده از وسایل حفاظت فردی است. همچنین درصدکل ایمنی 58 درصد می‌باشدکه با توجه به آن وضعیت ایمنی بخش‌های رادیولوژی به طورمیانگین متوسط و ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین بیشترین سرمایه‌گذاری باید در بخش رادیولوژی بیمارستان‌ها جهت پیشگیری و کاهش بروز خطرات برای تکنسین‌های رادیولوژی صورت گیرد. واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌ها؛ پرتوشناسی؛ ایمنی؛ عوامل خطر؛ مدیریت ایمنی حوادث.

عنوان مقاله [English]

Risk Management in Radiology Units of Isfahan University of Medical Sciences' Hospitals

نویسندگان [English]

  • Ehsanollah Habibi 1
  • Bahram Soleymanei 2
  • Roya Nateghei 3
  • Maryam Lotfirosbehani 3
  • Mohammadhosein Yarmohammadian 4

1 Assistant Professor, Occupational Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Biostatistics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 BSc, Health Service Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Educational Planning, Center for Health Economic & Management Studies, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Occupational risks and incidents at work have led to many unpleasant consequences during the last decades so that each year the 28th April is dedicated to ";Workers Memorial Day"; to commemorate workers who lost their lives in occupational incidents. Safety of personnel and their work environment have a great importance all over the world. Consideration required in medical and health units and also in hospitals, is an important administrative task. Most of the managers in developed countries, assume safety as an investment with a great return profit. Safety in hospital radiology units is very crucial. In these units, there is a risk of potential radiation to the patients, companions, personnel, etc. The current study aimed to assess risks and identification of hazardous areas in order to increase the awareness of hospital managers and providing them with correct measures to improve safety in such Methods: This was a descriptive-cross sectional, applied study. In this study, all private and hospitals radiology units were included. Using standard safety checklist, needed information was collected via interviews and observations and then, following data collection; we evaluated the risks through Melbourne University’s 3D Model. SPSS was applied for data analysis. Results: The results showed observing safety principles in connection with using personal protection equipment was 2.53 out of 5(51%), safety laws and guidelines is 3.03 from 5 scores and 60%, physical safety and environment equipments is 3.6 from 5 score,72%, fire safety equipment and electricity safety is 2.9 from 5 score, 58%, public safety public is 3.05 from 5 score and 61%. Also it is determined that Conclusion: Generally from the 5 areas studied, the greatest score and percentage (3.6 from 5 score and 72%) related to physical safety and environment equipments. The lowest score and percentage however (2.53 from 5 score and 51%) pertained to personal protection equipments Keywords: Hospitals; Radiology; Immunity; Risk factors; Safety Management