نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

مقدمه: سنجش و توسعه‌ی بهره‌وری از جنبه‌های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله روش‌های سنجش بهره‌وری؛ خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی دارای اهمیت می‌باشد. هدف این مقاله شناخت رابطه‌ی خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی با بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بوده است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی ـ مقطعی است. جامعه‌ی مورد پژوهش شامل مدیران و کارکنان برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بوده که برای سنجش وضعیت موجود بهره‌وری، از پرسشنامه‌های بهره‌وری، سلامت سازمانی و خلاقیت استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور، 1281 نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه، بوشهر، زابل، قزوین، گلستان و مشهد در مطالعه وارد شدند و نتایج به دست آمده با استفاده از روش‌های آماری استنباطی مناسب، با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین سلامت سازمانی و بهره‌وری رابطه وجود داشت؛ یعنی بالا رفتن میزان سلامت سازمانی می‌تواند منجر به افزایش میزان بهره‌وری گردد (01/0P=). بین میزان سلامت سازمانی و خلاقیت مدیران رابطه‌ی معکوس وجود داشت، اما معنی‌دار نبود؛ یعنی با افزایش میزان سلامت سازمانی از میزان خلاقیت مدیران کاسته شده است (05/0P>). بین میزان خلاقیت مدیران و میزان بهره‌وری رابطه‌ی مستقیمی وجود داشت، اما این رابطه معنی‌دار نبود. به عبارت دیگر، با افزایش خلاقیت، بهره‌وری نیز افزایش یافته است. نتیجه‌گیری: سلامت سازمانی باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. واژه‌های کلیدی: خلاقیت؛کارایی سازمانی؛ سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان)؛ کارکنان اداری؛ دانشگاه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Managers` Creativity and Organizational Health with Employees Efficiency in Medical Sciences Universities of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Haghighatjoo 1
  • Fatah Naazem 2

1 MSc, Educational Planning, Ministry of Health, Medicine and Education, Tehran, Iran

2 Academic Member, Islamic Azad University, Rodehen Campus, Rodehen, Iran

چکیده [English]

Introduction: Evaluation of efficiency is considered to be highly important. Assessment of managers` creativity and organizational health is a reliable measure for efficiency. The aim of this study was to determine the relationship between employers` creativity and organizational health with employees of Medical Sciences Universities throughout the country. Methods: This was a descriptive–analytic study. Questionnaires including questions pertaining to efficiency, creativity and organizational health were used to assess efficiency. For this reason 1281 people in Medical Sciences Universities of Urmia, Bushehr, Zabol, Ghazvin, Gholestan and Mashhad were included in this study. Findings were analyzed with proper statistical methods. Results: 1. statistically, there was a significant relationship between organizational health and efficiency; i.e. increase in organizational health would proportionately result in increase in efficiency (P=0.01). 2. There was a negative relationship between employers` creativity and organizational health, but this relation was not significant. The scale of employers` creativity declined with increase in organizational health (P>0.05). 3. There was a direct proportion between employers` creativity and efficiency, though it was not significant. The scale of efficiency increased when creativity was high. Conclusion: Improvement of organizational health results in an increase in efficiency. Keywords:Creativeness; Efficiaenccy, Organizational; Organization and Administration; Administrative personnel; Universities.