نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی مرکز تحقیقات مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیار مدیریت خدمات بهداشت درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم تهران

3 کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

4 کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه: امروزه تمام حرفه‌ها، به منظور حمایت و پشتیبانی از خطرات متعددی که آنها را احاطه نموده است و نیز به دلیل حفظ ماهیت خود در شرایط رقابتی دنیای امروز، به سوی مدیریت رفع خطرات احتمالی گرایش پیدا کرده‌اند. تجزیه و تحلیل حالت‌های بالقوه‌ی خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، یکی از انواع تکنیک‌های ارزیابی خطر است که در این پژوهش، با هدف شناسایی، ارزیابی و ارائه‌ی اقدامات مناسب برای کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش‌های کاربردی و جامعه‌ی پژوهش نیز بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) است. پژوهشگر با مشاهده‌ی دقیق فرایندها و مصاحبه با کارکنان به ترسیم نمودارهای گردش فرایندهای جاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) در سال 6-1385 پرداخته است و براساس آنها، فرایندها را به دقت بررسی و سپس با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز به تعیین حالت‌های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عدد اولویت خطر پرداخت. به این منظور، پژوهشگر از کاربرگ استاندارد (:Failure Mode & Effects Analysis(FMEA) که توسط پژوهشگران متعددی در حوزه‌ی سلامت سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن مسجل شده، روایی آن نیز به تأیید استادان صاحب‌نظر رسیده است بهره جست. پس از مشورت با کارشناسان مجرب حرفه‌ی مدارک پزشکی، اقدامات پیشنهادی به گروه (FDG):Focus Discussion) Group ارائه و بر اساس درجه‌ی اهمیت و قابلیت اجرا به وسیله‌ی مدیر بخش، اولویت‌بندی شده و تصمیمات وی بر اساس معیارهای جدول تصمیم‌گیری موجود در این پژوهش ارزیابی گردید. یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده نشانگر آن است که از میان 56 حالت بالقوه‌ی خطا، 24 مورد مربوط به واحد پذیرش و بیشترین مقدار عدد اولویت خطر مربوط به «عدم توانایی کارکنان پذیرش در بازخوانی دستور بستری» بود. نتیجه‌گیری: تکنیک‌هایی مانند FMEA که با رویکرد پیش‌گیرانه و بر پایه‌ی کار گروهی قابل اجرا می‌باشند، موجب افزایش دقت کارکنان و توجه آنها بر نقاط ضعف حرفه‌ای بالقوه و تلاش برای از بین بردن آنها می‌شود. واژه‌های کلیدی: عوامل خطر؛ مدیریت مخاطرات؛ تحلیل جامع؛ تحلیل و اجرای عملکرد؛ بیمارستان‌ها؛ مدارک پزشکی.

عنوان مقاله [English]

Risks Involved in Medical Records Processes of Al-Zahra Hospital

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Yarmohammadian 1
  • Shahram Tofighi 2
  • Sekineh Saghaiannejad Esfahani 3
  • Tahereh Naseribooriabadi 4

1 Associate Professor, Management and Educational Planning, Centre for Health Economics and Management Studies, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Service Management, Baghiyatal-lahe-Azam University of Medical Sciences. Tehran, Iran

3 MSc, Medical Record Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 MSc, Medical Record Education, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Risk management nowadays is one of the main concerns of all professions in order to protect themselves as well as keeping a competitive edge in the market. Analyzing risks and their consequences (FMEA) is one of the techniques of risk assessment which has been used in this research to define and assess risks and prevention measures for the risk. Methods: In this descriptive, cross sectional study, medical record department of Al-Zahra hospital was studied. The researcher did observe work processes and interviewed with hospital staff during 1385-86 and then prepared a diagrammatic presentation of those processes. All processes were reviewed in detail and possible risks and consequences, severity, accordance, discovery and risk priority was defined through focus groups. FEMA was used in this research. FEMA was considered reliable due to its use by researchers in other countries and its validity is defined through expert opinion. Experts in medical record were consulted and suggested actions were discussed in a focus group and prioritized by department manager according to significance and implacability. Ranking was assessed according to the criteria of decision table in this research. Results: 24 out of 56 possible failures were related to admission office with the highest score related to “inability of admission personnel in re-reading admission order”. Conclusion: Techniques such as FEMA with emphasis on group work and prevention, enhance staff precision, and attention to their possible professional weaknesses as well as taking actions to prevent them. Key words: Risk Factors; Risk Management; Meta Analysis; Task Performance and Analysis; Hospitals; Medical Records