نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

مقدمه: با وجود آگاهی جهان از اثرات پایدار کاربرد ارگونومی بر کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی و افزایش بهره‌وری در محیط کار، در ایران هنوز به ملاحظات ارگونومیک در سازمان‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات بهداشتی درمانی پرداخته نشده است و متأسفانه آمار و اطلاعات کافی نیز از خسارت‌های ناشی از اختلالات اسکلتی- عضلانی در این محیط وجود ندارد. هدف این پژوهش تعیین اختلالات ماهیچه‌ای- اسکلتی شغلی شایع در بین کارکنان بخش‌های مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال 1384 بوده است. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی که بر روی 75 نفر از کارکنان جامعه تحت مطالعه انجام شد، ابزار جمع‌آوری داده‌ها عبارت بود از پرسشنامه‌ی ویژگی‌های دموگرافیک افراد مورد مطالعه و پرسشنامه‌ی استاندارد Nordic، داده‌ها با روش مصاحبه با افراد جامعه مورد مطالعه گردآوری شده و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: در کل 414 مورد ناراحتی اسکلتی-عضلانی در اندام گوناگون بدن افراد مورد مطالعه گزارش شد از این تعداد درد و ناراحتی اسکلتی- عضلانی که کارکنان از آن شکایت می‌کردند در 37 مورد موجب غیبت آنان از کار شده بود. بیشترین ناراحتی‌های منجر به غیبت کارکنان در ناحیه‌ی کمر 3/9 درصد، گردن 3/9 درصد، شانه‌ها 7/6 درصد و مچ دست 7/10 درصد گزارش شده بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در طول یک سال، بیشترین مراجعه‌ی افراد تحت پوشش به پزشک، مربوط به واحد مدارک پزشکی (بایگانی )بوده است. ضمن اینکه تقریباً بیشتر آنان این دردها را کاملاً ناشی از کار خود می‌دانستند. بنابراین در خصوص کاربرد ارگونومی در محیط کار، باید تدابیر تازه‌ای اندیشید. واژه‌های کلیدی: مهندسی محیط کار انسان؛ مدارک پزشکی؛ کارکنان بیمارستان

عنوان مقاله [English]

Ergonomics Disorders in the Personnel of Medical Records Department at Training Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ali keshtkaran 1
  • Afsaneh Daniali 2

1 Associate Professor, Human Resource Management and Organizational Behavior, Shiraz University of Medical Sciences. Shiraz, Iran

2 MSc, Medical Record Education, Shiraz University of Medical Sciences. Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The current study was designed to focus on the status of work-related musculoskeletal disorders in the personnel of Medical Records Departments of training hospital affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. Since occupational safety has a direct impact on efficiency, assessment of personnel health is of great importance. Methods: This cross-sectional descriptive survey included 75 personnel of medical records departments. The required data were collected in Noredic and a demographic questionnaire. Results: It was shown that 92% of the subjects in this study suffered from musculoskeletal disorders. In 2005 they had 177 days off work. Also they were visited by a doctor because of musculoskeletal disorders 26 times in a year and they had 37 days off work. They reported that MSD or pain were present in lumbar 9.3%, neck 9.3%, shoulders 6.7% and wrist 10.7%. There was an insignificant relationship between demographic variables and work related injuries. In 69.3% of the cases, pain quality of MSD was observed at working and in 37.3% cases pain severity was with 3 degrees. Conclusion: Researchers propose use ergonomic factors in workplace to prevent musculoskeletal disorders for medical records staff. Keywords: Human Engineering; Medical Records; Personnel, Hospital