نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس مدارک پزشکی بیمه‌ی دانا اصفهان

3 کارشناس مدارک پزشکی رسیدگی به اسناد نطنز

چکیده

مقدمه: امروزه تحقیقات در علوم مختلف به عنوان ابزاری قدرتمند و شایان توجه جهت ارزیابی آخرین دستاوردهای علمی به کار می‌رود. مهم‌ترین ابزار راه‌گشای محققین در علوم پزشکی برای انجام تحقیقات، مدارک و اطلاعات پزشکی بیماران در بایگانی‌های بیمارستان‌ها می‌باشد. هدف کلی این پژوهش نیز تعیین کاربرد مدارک پزشکی در انجام تحقیقات پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی - مقطعی بود. در این مطالعه افراد نمونه 300 نفر شامل پژوهشگران بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان بوده که به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته بر اساس اهداف، در بهار و تابستان 1384 اطلاعات جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه به وسیله‌ی متخصصان مربوط تأیید و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب Cronbach Alfa بالای 75 درصد پذیرفته شد. تحلیل یافته‌ها به کمک آمار توصیفی (درصد فراوانی) و نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌ها: از نقطه نظر جامعه‌ی پژوهش، علت استفاده نکردن پژوهشگران از پرونده‌های پزشکی در پژوهش‌ها، اطلاعات ناقص پرونده‌ها (5/37 درصد) و ناخوانا بودن اطلاعات پرونده‌ها (31 درصد) بود. نتیجه‌گیری: براساس نتایج به دست آمده، لزوم نظارت بر صحت، کامل و خوانا بودن پرونده‌های پزشکی در فرآیند مستندسازی نه تنها انگیزه و میزان استفاده پژوهشگران از پرونده‌های پزشکی را افزایش خواهد داد؛ بلکه پایایی و اعتماد نتایج پژوهش‌هایی را که بر اساس این اطلاعات انجام می‌گیرند نیز افزایش می‌دهد. واژه‌های کلیدی: مدارک پزشکی؛ پژوهش؛ کارکنان پژوهشی؛ دبیزش

عنوان مقاله [English]

Application of Medical Records in Research from the Viewpoint of Isfahan Educational Hospitals' Researchers

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami 1
  • Faeze Kalbasi 2
  • Mahnaz Kabiri 3

1 Assistant Professor, Health Information Management, Center for Health Economic & Management Studies, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 BSc, Medical Records, Isfahan Dana Insurance, Isfahan, Iran

3 BSc, Medical Records, Document Review Office, Natanz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, researches are used in various disciplines of science as a powerful means of evaluating the latest scientific achievements. The most important source in medical studies, however, seems to be patients' documents in hospitals' archives. The basic aim of this study was to determine the importance and the application of medical records in doing researches from the viewpoint of Isfahan's educational hospitals' researchers. Methods: This research was descriptive – cross sectional. A sample of 300 researchers was randomly chosen and studied in our survey. Data collection was performed via use of selfquestionnaire according to the research aims during spring and summer of 2005. Findings were analyzed with descriptive-statistical methods within the SPSS. Results: The cause of researchers' reluctance to use medical records in their studies was 37.5% due to incomplete information of the records and illegible documents in 31% of cases. The case that researchers used medical records in research was centralized information and easy access. Conclusion: Accuracy, complements and legibility of medical records during documentation process not only enhances use of medical records by researchers but also enhances validity and reliabilities of finding of researches based on these records.Keywords: Medical Records; Research; Research Personnel; Documentation