نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی کامپیوتر نرم‌افزار دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

2 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: فن‌آوری اطلاعات امکانات فراوانی در عرصه‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نموده است که دسترسی به اینترنت از شاخص‌های مهم این فن‌آوری محسوب می‌گردد. با توجه به رشد روزافزون کاربردهای آن، استفاده از پورتال‌ها برای آموزش سلامت جامعه و ارائه‌ی خدمات زنده، کم هزینه و قابل دسترس در هر مکان و زمان شناخته شده است. در این مقاله سعی شد معیارهای ارزش‌گذاری یک سایت پورتال مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تدوین و گردآوری معیارها کمک به سزایی در طراحی، پیاده‌سازی، ارزش‌گذاری و انتخاب درست مدیران و کاربران خواهد نمود. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر به روش توصیفی انجام گرفته است وجامعه‌ی آماری آن 53 نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران انفورماتیک بودند که در زمینه‌ی برنامه‌نویسی در محیط‌های تحت وب تجربه داشتند. به منظور انجام پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات پژوهش با جستجو درسایت‌های اینترنتی، مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران مربوط و تهیه‌ی پرسشنامه با مقیاس پنج درجه‌ای Likert بر اساس استانداردهای مهندسی نرم افزار و اینترنت و تجربیات نگارنده انجام شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تنظیم شده از طریق مصاحبه با تعدادی از صاحب‌نظران و کارشناسان انفورماتیک صورت گرفت و پایایی پرسشنامه نیز پس ازاجرای مقدماتی بر روی 20 نفر از آزمودنی‌های همان جامعه (پایلوت) با Cronbach Alfa، 78/0 درصد به تأیید رسید. نتایج به وسیله‌ی نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که از نظر کارشناسان مربوط از بین ده گروه پارامتر مورد بررسی، در بخش مدیریت «عامل هزینه در انتخاب و خرید یک پورتال» با 96 درصد بالاترین میزان اهمیت را نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر این عامل می‌تواند تا حد زیادی فارغ از امکانات فنی سایت و یا سیاست‌های در نظر گرفته شده برای آن مؤثر واقع گردد، از سوی دیگر، در مقایسه با نرم‌افزار استاندارد موجود،  نسبت هزینه‌های نگهداشت و به روز رسانی این گونه سایت‌ها به هزینه‌ی تولید آنها افزایش یافته است. نتیجه‌گیری:  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، شناخت وآگاهی مدیران نسبت به انتخاب یک پورتال برای سیستم‌های مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تحقیقاتی در حوزه‌ی سلامت و همچنین معیارها و عوامل ارزش‌یابی آن را ضروری ساخته است. این امر در بهبود هر چه بیشترکیفیت سایت‌های پورتال برای ارائه‌ی خدمات، مؤثر خواهد بود و در نتیجه طراحان امر به نحوی مطلوب نسبت به طراحی این‌گونه سایت‌ها اقدام خواهند کرد. واژه‌های کلیدی: آموزش بهداشت؛ نظام‌های اطلاع‌رسانی؛ اینترنت

عنوان مقاله [English]

Valuating Educational Portals in Public Health

نویسندگان [English]

  • Seyedmehdi Hejazi 1
  • Farideh Movahedi 2

1 Lecturer, Software, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 BSc, Librarianship and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Internet is one of the main indicators of the many scientific, economical and social opportunities raised from information technology. Due to growing popularity of internet, using portals is a convenient and cost effective way for public health education and service provision. This paper explores evaluation criteria for a portal site. Defining these criteria helps greatly in design, implementation, evaluation and usage of these portals by managers and users. Methods: In this descriptive study, 53 experts in the field of web programming were selected through purposeful sampling. Data were collected through internet search, interview with key informants and a questionnaire with likert scale. The questionnaire was designed according to software standards and researcher’s experience. Questionnaire was reviewed for face and content validity by key informants. Reliability was achieved through pilot study and factor analysis (Alfa Cronbach=0.78) Findings were analyzed using SPSS. Results: “Cost of buying a portal” ranked highest among 10 assessed parameters. This means that the cost is a major influencing factor regardless of technical aspects of the site and selection guidelines. In addition, maintenance and updating cost of these sites compare to their production cost has increased according to current standard software. Conclusion: Managers should be knowledgable about evaluation and selection of portals for health and medical institutions. This will enhance quality of design and services provided through portals. Keywords: Health Education; Information Systems; Internet.