نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

چکیده مقدمه: امروزه نظام‌های متفاوتی جهت سنجش عملکرد معرفی شده‌اند. یکی از معتبرترین آن‌ها در سطح جهانی الگوی بالدریج می‌باشد که چهارمین معیار آن سنجش، تحلیل و مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی است. هدف این مطالعه ارزیابی مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج (Baldrige Model) بود. روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات توصیفی مقطعی بود و به شیوه‌ی کاربردی اجرا شد. محیط پژوهش بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بود. داده‌ها با پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه‌ی نسخه‌ی 2007 الگوی مورد نظر و مقایسه با امتیازهای معیارها گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شد. یافته‌ها: در مجموع اورژانس بیمارستان مورد مطالعه از 90 امتیاز معیار سنجش، تحلیل و مدیریت دانش، 55/27 امتیاز کسب کرد. نتیجه‌گیری: از لحاظ سنجش، تحلیل و مدیریت دانش، سازمان مورد مطالعه در سطح سوم تعالی قرار دارد. با توجه به آن که در الگوی اشاره شده از امتیازدهی برای بهبود مستمر عملکرد، رشد و تعالی در سازمان‌ها استفاده می‌شود، پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند فرآیند بهبود و ارزیابی تا افزایش امتیازات ادامه یابد.واژه‌های کلیدی: مدیریت اطلاعات؛ فوریت‌های پزشکی؛ بیمارستان‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Management of Emergency Department in Rasul Akram Hospital Based on Baldrige Excellence Model in 2007

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Maleki 1
  • Amirashkan Nasiripour 2
  • Sara Aghababa 3

1 Assistant Professor, Health Management Services, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health care services Management, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 MSc., Health Care Services Management, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Baldrige model is the most important performance measurement system in world class. The forth criterion of this model is measurement, analysis, and knowledge management in health care. Methods: This was a descriptive and cross sectional study implementing applied manner. Data were collected and compare with response of the 2007 version of the model questionnaire. Results: The score for the emergency room of the studied hospital was 27.55 out of 90 points in measurement, analysis, and knowledge management criteria. Conclusion: The emergency room of the studied hospital had the second level of excellence. Since the baldrige model scoring system is used for continues improvement of performance and excellence in organizations, it is recommended that this evaluation and improvement process continue to increase the scores and improve the performance. Keywords: Information Management; Emergencies; Hospitals.