نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشیار، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 استادیار، داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

چکیده مقدمه: وب‌سایت اطلاع‌رسانی بیمارستانی، سیستمی مناسب برای تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط بین بیمار، بیمارستان و کادر درمانی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی ساختار و محتوای وب‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی ایران انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، ابتدا وب‌سایت‌های قابل دسترس بیمارستان‌های آموزشی ایران در اینترنت شناسایی شد. سپس ساختار وب‌سایت‌ها تحلیل و ارزیابی گردید و در نهایت تحلیل محتوا و ارزیابی اطلاعات بر اساس محتوای موجود در هر صفحه انجام و یافته‌ها با همدیگر مقایسه شد. جامعه‌ی این پژوهش شامل 152 وب‌سایت بیمارستان‌های آموزشی در کل کشور ایران بود. تعداد نمونه‌ی پژوهش، 8 وب سایت بود و برای جمع‌آوری داده‌ها از چهار چک‌لیست استفاده شد. روایی با نظر متخصصین تأیید شد و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که میانگین امتیازات کسب شده در زمینه‌ی ";ساختار";، برابر 12 امتیاز (40 درصد) از کل امتیازات بود. میانگین امتیازات ";محتوای صفحه‌ی اصلی"; وب‌سایت‌های مورد بررسی، برابر 75/5 امتیاز (3/38 درصد) بود. میانگین امتیازات ";محتوای صفحه‌ی درباره‌ی ما";، معادل 6/2 امتیاز (7/13 درصد) بود و میانگین امتیازات ";محتویات موضوعی"; (سایر لینک‌ها) در وب‌سایت‌های مورد پژوهش، معادل2 امتیاز (3/8 درصد) از کل امتیازات بود. نتیجه‌گیری: وب‌سایت‌های بیمارستان‌های آموزشی ایران از نظر ساختاری، در سطح متوسط و از نظر محتوا و زیرلینک‌ها (محتویات موضوعی)، در سطح بسیار ضعیف بودند و بنابراین نیاز به اصلاح، تکمیل و گسترش دارند.واژه‌های کلیدی: اینترنت؛ بیمارستان‌های آموزشی؛ ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی؛‌ نظام‌های اطلاع‌رسانی؛ نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ تحلیل جامع؛ پایگاه‌های اطلاعاتی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Structure and Content of Websites of the Educational Hospitals in Iran – 2007

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Moradi 1
  • Maryam Ahmadi 2
  • Alireza Zohoor 3
  • Farbod Ebadifardazar 4
  • Mohammadreza Saberi 5

1 Assistant Professor, Health Information Management, Medical University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Iran University of Medical Siences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Epidemiology, Iran University of Medical Siences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Health Services Management, Iran University of Medical Siences, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Pharmacology, Mashhad University of Medical Siences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Nowadays, various tools are used in health informatics; the type of these tools should be related to the patients' and healthcare providers' needs. Hospital websites are suitable systems for data exchange and communication between patient and healthcare providers. This study performed for analysis and evaluation of structure and content of websites of the educational hospitals in Iran. Methods: In a descriptive study, 8 Iranian educational hospital websites were analyzed for structure, content and related links by using 4 researcher made check lists Results: The average score was 12/30 for structural analysis. 5.75/15, 2.6/19, and 2/24 were calculated scores for of, content analysis of homepage, ";about us"; page, and other links, respectively. Conclusion: In general, the structure of Iranian educational hospital websites is at medium level and their content is at very weak level. Keywords: Internet; Hospitals, Educational; Medical Information Storage and Retrieval; Information Systems; Hospital Information Systems; Meta Analysis; Database