نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 کارشناس مدارک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 مربی آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 کارشناس مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

5 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

چکیده مقدمه: دست‌اندرکاران حرفه‌های پزشکی به دلیل بر عهده داشتن مسؤولیت تأمین سلامت و درمان بیماران، تحت تأثیر عوامل متعدد استرس‌زا هستند. در این پژوهش میزان سلامت عمومی، استرس و عوامل استرس‌زا در کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های استان مازندران بررسی شد. روش بررسی: این پژوهش تحلیلی- مقطعی، به صورت سرشماری بر روی کارکنان انجام شد. برای بررسی میزان سلامت عمومی از پرسش‌نامه Goldberg، میزان استرس از پرسش‌نامه‌ی Osipow و عوامل استرس‌زا، از پرسش‌نامه‌‌‌ی پژوهشگرساخته، استفاده شد. کل کارکنان شاغل 231 نفر که 178 پرسش‌نامه قابل آنالیز بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS آنالیز شد. یافته‌ها: از نظر سلامت روان، کارکنان شاغل در مراکز خصوصی وضعیت مطلوب‌تری داشتند و مسؤولین بخش‌ها در معرض خطر بیشتری بودند. مهم‌ترین عامل استرس‌زا در واحد بایگانی، کمبود فضا، واحد کدگذاری، عدم ثبت درست اطلاعات در پرونده و واحد پذیرش و آمار، کمبود کارکنان بود. میزان استرس در کارکنان در حد طبیعی و میانگین سلامت روان در کارکنان با رشته‌ی مدارک پزشکی کم‌تر بود. بین میزان سلامت عمومی و نیز استرس با رشته‌ی تحصیلی ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: در هنگام بررسی میزان سلامت روان کارکنان مدارک پزشکی در حد قابل قبول بود و آنان از نظر میزان استرس در سطح طبیعی قرار داشتند. با توجه به نوع خدمت کارکنان این بخش و با در نظر گرفتن سال‌های خدمت افراد تا زمان بازنشستگی و همچنین هزینه‌های ناشی از عوارض استرس بر انسان، برطرف نمودن عوامل استرس‌زا توصیه می‌گردد.واژه‌های کلیدی: تنش؛ بهداشت شغلی؛ کارکنان علوم پزشکی و وابسته؛ مدارک پزشکی؛ بهداشت همگانی؛ بهداشت روانی

عنوان مقاله [English]

Rate of General Health, Job Stress and Factors in Medical Records Workers

نویسندگان [English]

  • Azar Kabirzadeh 1
  • Benyamin Mohsenisaravi 2
  • Zolikha Asghari 3
  • Ebrahim Bagherianfarahabadi 4
  • Rahim Bagerzadehladari 5

1 Lecture, Education of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran

2 BSc, Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran

3 BSc, Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran

4 Lecture, Statistics, Islamic Azad University, Sari Campus, Mazandaran, Iran

5 MSc, Clinical psychologist, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Hospital staff, because of their responsibility for keep health and treatment of patients, may be affected by many stressful factors. In this study, rate of general health, stress level, and stressful factors in medical records staff working in Mazandaran hospitals was surveyed. Methods: In this descriptive (cross sectional) research, all medical record staff were participated (no sampling). General health questionnaire (GHQ), Osipow questionnaire (for rate of stress), and a researcher made questionnaire (for find out the stress factors) were used. Data was analyzed with SPSS software. Results: The staff working in private hospitals had a better general heath condition. Medical records administrators had more stress. The rate of stress in medical records staff (with academic degree) and in staff with no academic degree was in the same level; but general health level in staff with academic degree was higher. k2 test showed that there was not any significant relation between rate of general health (P = 0.06), stress (P = 0.21) and course of education. Conclusion: The general health condition in all staff was in acceptable rate. Also, the stress level was in natural rate. Attention to medical records workers because of relationship with patients and duration of the time which they must work, for removing stressful factors is suggested. Keywords: Stress; Occupational Health; Allied Health Personnel; Medical Records; Public Health; Mental Health