نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

چکیده

چکیده مقدمه: ایران از کشورهای بلاخیز جهان محسوب می‌شود و با توجه به گستردگی میراث فرهنگی آن، بهره‌مند از نهادهای متنوع آموزشی و پژوهشی است. از آن جا که مهم‌ترین هدف کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی حفظ و نگهداری این میراث است، این پژوهش رعایت اصول ایمنی در ساختمان کتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته‌ی مطالعات توصیفی است. جامعه‌ی پژوهش شامل 33 کتابخانه‌ی وابسته به سازمان آستان قدس رضوی در داخل و خارج از شهر مشهد در مهرماه 1386 بود. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته انجام شد که روایی آن با استفاده از نظر استادان و خبرگان فن بررسی و اعتبار و پایایی آن با ضریب اعتبار Alfa Cronbach مساوی 88/0مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که شاخص‌های تعیین شده امنیتی برای کتابخانه‌ها به ترتیب اولویت عبارت است از: ایمنی در برابر خسارت ناشی از خرابی تأسیسات، ایمنی در برابر بلایای طبیعی و ایمنی در برابر آتش‌سوزی. نتیجه‌گیری: در نتیجه‌گیری کلی این تحقیق می‌توان گفت که کتابخانه‌ها باید برنامه‌ی بلند مدت و اجرایی برای مواجهه با بحران تدوین نمایند.واژه‌های کلیدی: ایمنی؛ ایمنی تجهیزات؛ پیش‌گیری از حوادث؛ مدیریت ایمنی از حوادث؛ کتابخانه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Managers' Opinion on the Safety and Health of the Libraries Administered by the Astan Qods Razavi's Center of Documents

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sha'bani 1
  • Sayedabbas Marjani 2

1 Associate Professor, Library and Information Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 MSc, Library and Information Scences, central library of Astan Qods Razavi, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Iran is a natural disaster-prone country with a great variety of educational and research institutions owing to the wide range of its cultural heritage. The main goal of libraries and information centers is to take care of these heritage. This study investigated the principles of safety in the buildings of the libraries financed by the Astan Qods Razavi. Methods: This is an applied research and a descriptive study. The study population consisted of 33 libraries administered by the Astan Qods Razavi but in the city of Mashhad and outside the city. The study carried out in October 2007. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity was confirmed by the professors and professionals and the reliability was assessed by Alfa Cronbach (88%). SPSS software was used to analyze the data. Results: The findings showed that described index for the library safety based on their priorities are: safety against problems with the building installations, safety against natural disasters and safety against fire. Conclusion: Generally, it can be concluded that the libraries need a long term plan to prepare themselves for crisis management. Keywords: Immunity; Equipment Safety; Accident Prevention; Safety Management; Libraries