نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

چکیده مقدمه: امروزه مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌ها خواهان دسترسی سریع و مستقیم به اطلاعات مورد نیاز خود می‌باشند. بنا بر این کتابداران باید انگیزه‌ها و هدف‌های جستجوی اطلاعات دانشجویان، ماهیت و نوع اطلاعات مورد جستجو و روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در دستیابی به اطلاعات را بشناسند تا راه‌های صحیح ارائه‌ی اطلاعات به مراجعین شکل گیرد. هدف از این پژوهش تعیین نیاز اطلاع‌یابی دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی اصفهان در سال 1385بوده است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، 94 نفر از دانشجویان ترم اول (54 نفر) و ترم آخر (40 نفر) در مقطع کارشناسی سه رشته‌ی آموزشی دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی اصفهان وارد شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود که روایی آن از طریق نظرسنجی از استادان و صاحب‌نظران مربوط و پایایی در حجم نمونه‌ی پایلوت مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش اعتبار پرسش‌نامه از ضریب Cronbach Alfa استفاده شد و اعتبار پرسش‌نامه بر اساس حجم Pilot، 88 درصد برآورد گردید تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش در سطح آمار توصیفی صورت گرفت. یافته‌ها: میزان نیاز اطلاعاتی دانشجویان در ترم‌های مختلف تحصیلی متفاوت بود و دلیل اصلی عدم استفاده‌ی صحیح دانشجویان از منابع کتابخانه، نداشتن آگاهی و آموزش لازم در این زمینه بود. نتیجه‌گیری: آموزش دانشجویان در زمینه‌ی کاربرد منابع الکترونیکی برای دستیابی سریع و بهتر به اطلاعات می‌تواند نیازهای خاص اطلاعاتی ایشان را برآورده ساخته، بر ارتباط میان استادان و کتابداران و گسترش مجموعه‌ی الکترونیکی کتابخانه و سواد اطلاعاتی دانشجویان مؤثر باشد.واژه‌های کلیدی: بازیابی اطلاعات؛ منابع اطلاعاتی؛ مدیریت اطلاعات؛ دانشجویان

عنوان مقاله [English]

The Search Needs of the First and Last Semester Students of the Faculty of Medical Management and Information and Sciences of the Isfahan University in 2006

نویسندگان [English]

  • Fariba Rakhsh 1
  • Farideh Movahedi 2

1 MSc, Library and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 BSc, Library and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Library users expect fast and direct access to the information they need and the variety of users' searching behavior have lead to new library services. Therefore, in order to provide the correct data to the library users, librarians should know the students' searching motives and aims, the type and nature of resources they search and methods and instruments they use to access the data. This study investigates the search needs of the students in the first and last semester of the faculty of management and medical information sciences in 2006. Methods: This is an analytical survey. The study population included 94 students (54 in the first semester and 40 in the last semester) of the faculty of management and medical information sciences of Isfahan in 3 undergraduate majors. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity was approved by professors and professionals and a pilot study in the sample size which was equal to 88%. The reliability was checked by Alfa Cronbach. Data were analyzed by Excell software and quantitative statistics such as percentage and frequency were used. Results: The findings showed that the searching needs of the students are different in various semesters of their study period and the main reason for not using the library resources correctly is lack of knowledge and education about it. Conclusion: It is recommended to educate the university students how to use the electronic resources for a faster and better access to data they need. Also, communication between professors and librarians can help development of electronic databases of the library as well as improvement of the students' literacy of the library usage. Keywords: Database; Information Resources; Information Management