نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

چکیده مقدمه: فن‌آوری اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارت‌هاست که از آنها در گردآوری، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود. هدف این پژوهش تعیین نتایج توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیدگاه مدیران و کارکنان مربوط در سال 1384 بود. روش بررسی: در این پژوهش کاربردی- توصیفی، 170 از مدیران و کارکنان حوزه‌ی معاونت‌های پشتیبانی، آموزشی، پژوهشی و واحدهای اداری و مالی ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1384 بود. پژوهشگر با استفاده از پرسش‌نامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخت. این پرسش‌نامه در برگیرنده‌ی اطلاعات فردی جامعه پژوهش، زمان و مدت استفاده از فن‌آوری اطلاعات در انجام وظایف شغلی و مزایا و کاربرد استفاده از فن‌آوری اطلاعات بود. روایی علمی پرسش‌نامه باز روش اعتبار محتوا و پایایی آن با Cronbach Alfa مساوی 75/0 اثبات شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL انجام شد. یافته‌ها: بیشترین فراوانی در مزایای استفاده از فن‌آوری اطلاعات مربوط به انجام سریعتر وظایف (7/60 درصد) و کمترین مربوط به دستیابی به اهداف شغلی بود (5/18 درصد). بیشترین کاربرد نرم‌افزارها مربوط به WORD (56 درصد) وکمترین مربوط به نرم‌افزارهای ارتباطات آنلاین (کنفرانس الکترونیکی، chat و ...) بود (3/5 درصد). نتیجه‌گیری: مزایای استفاده از فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری به کاهش هزینه‌ها، انجام سریعتر و کیفیت بهتر وظایف محدود می‌گردد. نبود تأمین امنیت اطلاعات مهم سازمان به علت نبودن نرم‌افزارهای حفاظتی مناسب، سبب شده است تا پاسخ‌دهندگان کمترین استقبال را از فن‌آوری اطلاعات در تأمین امنیت اطلاعات مهم سازمان به عمل آورند.واژه‌های کلیدی: تکنولوژی اطلاعات؛ کارکنان اداری؛ دانشگا‌ه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Results of Information Technology in Administrative Departments of Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Keshtkaram 1
  • Foroozandeh Ahmadzadeh 2
  • Mehdi Kalantari 3

1 Associate Professor, Human Resourse Management, Shiraz University of Medical Seciences, Shiraz, Iran

2 MSc, Education Medical Records, Shiraz University of Medical Seciences, Shiraz, Iran

3 BSc, Health Services Management, Shiraz University of Medical Seciences, Shiraz, iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Information technology is a collection of instruments, equipments and skills that apply for storage, gathering and transfering of information. According to researches, different countries have tendency to information technology because of its advantages; for example reduce of costs, rapid and easy transfer of information and economize to time. With attention to role of information technology in utilization and relieve of centeralization, this study has paid to results of information technology in administrative departments of central building of Shiraz university of medical sciences. Methods: It was a descriptive study; data were collected by questionnaire included identification data of sample, time and duration of utilization of information technology in job functions, and its advantages in accounting and administrative departments of Shiraz University of Medical Sciences. Data were analysed by SPSS and excel softwares. Validity of questionnaire was based on content validity. Results: The findings revealed that the most utilization of information technology was rapid performance of function (60.7%) and minimum advantages were access to goals of functions (18.5%). Optimum application of software was about Word (56%) and minimum of it was online communications (5.3%). Conclusion: Advantage of utilization of information technology in administrative units was reduction of cost, better quality, and rapid performance of function. Application of information technology in security of information was minimum, because there was not any suitable software. Keywords: Information Technology (IT);  Administrative personnel; Universities