نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و عضو همکار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 مربی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عضو همکار مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در علوم سلامت

4 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

چکیده مقدمه: افزایش شدید هزینه‌ها در تمام دنیا اکثر دولت‌ها و سازمان‌های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد آن به تفکر پرداخته، این خدمات را از جنبه‌های مالی و اقتصادی مورد تحلیل قرار دهند. در این راستا محاسبه‌ی ‌هزینه از ابزارهای حیاتی و مهم در جلوگیری از به هدر رفتن منابع، کاهش منطقی هزینه‌ها و استفاده‌ی بهینه از امکانات است. از این رو این تحقیق با هدف محاسبه‌ی هزینه سودمندی بانک‌‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی و گذشته‌نگر انجام گرفت؛ بدین ترتیب که در محاسبه‌ی هزینه، هزینه‌ی ‌اشتراک هر یک از بانک‌های اطلاعاتی به علاوه‌ی هزینه‌ی نیروی انسانی، هزینه‌ی مواد مصرفی و هزینه‌ی استهلاک تجهیزات و ساختمان محاسبه گردید. این محاسبات بر اساس چک‌لیست محقق ساخته بر اساس آیتم‌های ذکر شده صورت گرفت. زمان انجام این تحقیق سال 2007 میلادی بود. سپس هزینه‌ی ‌تمام شده به ازای میزان Dawn load هر مقاله در هر یک از بانک‌های اطلاعاتی مذکور محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که هزینه سودمندی بانک اطلاعاتی Elsevier از همه بیشتر و هزینه سودمندی بانک Springer از همه کمتر است. در این میان بانک اطلاعاتی Ovid نیز دارای میزان هزینه سودمندی مناسبی بود. نتیجه‌گیری: مدیران در سیستم‌‌های اطلاع‌رسانی باید با کمک گرفتن از تکنیک‌های مدیریتی منابع اطلاعاتی خود را ارزیابی نموده، به انتخاب بهتر گزینه‌های ممکن بپردازند. در این میان می‌توان یکی از عوامل مهم تهیه و انتخاب پایگاه‌های اطلاعاتی و نیز تمدید مدت اشتراک آنها را هزینه سودمندی آنها دانست.واژه‌های کلیدی: تحلیل هزینه سودمندی؛ هزینه و هزینه سنجی؛ پایگاههای اطلاعاتی؛ دانشگاهها

عنوان مقاله [English]

Cost – Benefit Analysis of Isfahan University of Medical Sciences Database in 2007

نویسندگان [English]

  • Saied Karimi 1
  • Maryam Yaghoubi 2
  • Alireza Rahimi 3
  • Mohamad javad Ale-mokhtar 4

1 Associate Professor, Health Service Management and Affiliated of Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Student PhD, Health Service Managementand Researcher of Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecture, Librarianship and Medical Information Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 MSc, Librarianship and Medical Information Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Increasing costs in almost all of the governments and organizations persuade them to analysis their services in financial and economic dimensions. Because of increasing unnecessary costs, community is limited to achieve social effective goals for health services. We surveyed cost accounting of Isfahan University of Medical Sciences database to to assess its cost benefit. Methods: Current research was descriptive and retrospective. Data collection was carried out through a checklist considering human resource expenditure, consuming material expenditure, capital material depreciation expenditure and Purchase fee. Then the average of expenditure was compared with the amount of article use in each database (Proquest, Blackwell, Springer, Ovid, and Elsevier). Results: Among databases, Elsevier had the most and Springer had the least cost benefit. Conclusion: Manager of informatics system must use management techniques, such as cost analysis method, to make the best decision to decrease the costs. Keywords: Cost Benefit Analysis; Cost and Cost Analysis; Databases; Universities