نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

چکیده مقدمه: سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت یکی از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصمیم‌گیری مدیران در سازمان به شمار می‌روند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات مقطعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارشناسان ادارات دولتی شهر کرمان تشکیل داده بودند و حجم نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای معادل 385 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای شامل دو بخش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بود. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روش محتوا برای سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت 83 درصد و برای پرسش‌نامه‌ی ساختار سازمانی 82 درصد و پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب با استفاده از تکنیک آزمون-بازآزمون و تعیین ضریب همبستگی برابر 92 درصد و 88 درصد تعیین گردید. داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون‌های همبستگی اسپیرمن (Spearman) و کندال (Kendall) و تحلیل لگ خطی تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: بین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و متغیر تمرکز با ضرایب همبستگی Kendall 408/0 و Spearman 309/0 ارتباط مستقیم معنی‌داری وجود داشت. بین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و متغیر رسمیت با ضرایب همبستگی Kendall و Spearman به ترتیب 314/0- و 238/0- ارتباط معنی‌دار ولی معکوس وجود داشت. نتیجه‌گیری: استقرار نظام اطلاعات مدیریت در ادارات مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله مراتب سازمانی می شود.واژه‌های کلیدی: نظام‌های مدیریت اطلاعات؛ سازمان‌های دولتی؛ ساختارهای اداری

عنوان مقاله [English]

The relationship between establishment of management information systems and organizational structure in governmental offices in Kerman

نویسندگان [English]

  • Mahmood Nekoeimoghadam 1
  • Ali Hasanzadeh 2
  • Vahid Yazdifeyzabadi 3

1 Assistant Professor, Health Services Management, Kerman University of Medical Sciences. Kerman, Iran

2 MSc, Government Management, Islamic Azad University Branch of Kerman. Kerman, Iran

3 MSc, Health Services Management, Iran University of Medical Sciences. Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Management information systems are an effective factor in improvement of managers' decision-making procedure. This study investigates the relationship between establishment of management information systems and organizational structure in governmental offices in the city of Kerman. Methods: This is a cross-sectional study and the study population includes experts working in the governmental offices in the city of Kerman. The size of sample was 385 experts based on cluster sampling method. Data were collected by a questionnaire comprised of two sections of management information systems and organizational structure (formality, complexity and centralization). The questionnaire was valid with 83% for management information system and 82% for organizational structure using content validity method. The reliability was 92% and 88% respectively by test-retest technique and correlation coefficient. Data were analyzed by entering to SPSS software and using Spearman's rank correlation, Kendall tau correlation coefficient and Log linear Model. Results: There was a significant direct relationship between management information systems and centralization variable with correlation coefficients (Kendall 408/0 and Spearman 309/0). The relationship between management information systems and formality variable was significant but inverse with correlation coefficients of Kendall 0.314 and Spearman 0.238. Conclusion: The establishment of management information system in governmental offices increased the centralization of decision-making in management levels and the horizontal complexity, and decreased organizational formalities and hierarchy. Keywords: Management Information Systems; Government Agencies; Administrative Structures