نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان

4 کارشناس روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

5 دکترای روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده مقدمه: با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشم‌گیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه پژوهشگران، بازاریان و تولیدکنندگان منابع اطلاعاتی آن می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به اینترنت (IAS-40) به عنوان یک ابزار جامع بود که شامل چهار خرده مقیاس اضطراب اینترنت، مفید بودن اینترنت، لذت بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، جامعه‌ی پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، آزاد واحد نجف آباد و واحد خوراسگان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 87-86، بود. به روش نمونه‌گیری تصادفی، 359 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های سنجش نگرش نسبت به اینترنت، اضطراب حالت اشپیل برگر، باورهای خودکارآمدی شرر و پرسش‌نامه‌ی سرزندگی جمع‌آوری شد. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان تأیید گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحلیل پایایی نشان داد که هر چهار خرده مقیاس و کل پرسش‌نامه از ضرایب «همسانی درونی» و «بازآزمایی» بالا و معنی‌داری برخوردار بودند. در بررسی روایی هم‌زمان، ضریب همبستگی بین خرده مقیاس و اضطراب اینترنت با پرسش‌نامه‌ی اضطراب حالت اشپیل برگر (53/0 = r) و خرده مقیاس خودکارآمدی با مقیاس باورهای خودکارآمدی شرر (55/0 = r) معنی‌دار بود (01/0 > P). در بررسی روایی سازه، نتایج تحلیل عامل تأییدی (CFA)، نشان داد که چهار عامل به دست آمده با ساختار اصلی پرسشنامه‌ها و چهار خرده مقیاس آن هماهنگی کامل دارد و همه‌ی بارهای عامل به دست آمده، معنی‌دار بودند. نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه، از مؤلفه‌های روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است و قابل استفاده در پ‍ژوهش‌های مربوط به اینترنت است.واژه‌های کلیدی: اینترنت؛ روان‌سنجی؛ تست‌های روانشناسی؛ مقیاس‌های ارزش نسبی

عنوان مقاله [English]

Analysis of Psychometrics Properties of Internet Attitude Scale (IAS_40)

نویسندگان [English]

  • Sayyedabbas Haghayegh 1
  • Mohammadbagher Kajbaf 2
  • Ahmad Shabani 3
  • Mohammad Nikbakht 4
  • Hojattolahe Farahani 5

1 MSc, Clinical Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Library and Information Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

4 BSc, Psychology, Isfahan University, Isfahan , Iran

5 Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: The purpose of present research is to investigate psychometrics properties of internet Assessment Scale (IAS-40),as a comprehensive instrument which includes four subscales: Internet Anxiety, Internet Usefulness,  Enjoyment and Self efficacy Methods: This is a survey research .For this purpose,359 Esfahan, Najafabad and Khorasgan university students who have been engaged in education and study in 2006-2007 education year were selected as study sample. Results: The results of final analysis showed that all four subscales have high (internal consistency) and (test-retest) reliability. Concurrent validity of internal Anxiety (r=.53) and Self efficacy(r=.55) were significant.(p=.05).Results of Confirmatory Factor Analysis(CFA)showed that the four factors have completed harmony with main structure of questionnaire and all factors were significant. Conclusion: This scale is a valid, reliable and useful instrument. Keywords: Internet; Psychometry; Psychological Tests; Ration Value Scales