نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 استادیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

چکیده مقدمه: امروزه اهمیت و ارزش اطلاعات در سازمان‌های مراقبت بهداشتی افزایش یافته است. مدیریت این منبع ارزشمند به تخصص و مهارت‌های متنوعی نیاز دارد. بنابراین مدیران اطلاعات با توجه به توانمندی‌های خود نقش حیاتی در سازمان‌های مراقبت بهداشتی ایفا می‌کنند. با توجه به این موضوع، در این مقاله به اهمیت، نقش و جایگاه مدیران اطلاعات در سازمان‌های مراقبت بهداشتی آینده پرداخته شد. نتیجه‌گیری: مدیران اطلاعات، توانمندان راهبردی برای سازمان‌های مراقبت بهداشتی آینده خواهند بود؛ از این رو مدیران به منظور موفقیت در این کار مهم باید  به دانش و مهارت‌های متنوعی در زمینه‌های گوناگون مدیریت و فن‌آوری اطلاعات، امور فنی مرتبط با آن و علوم مدیریت مجهز باشند و فرایندهای مراقبت بهداشتی را به خوبی درک نمایند.واژه‌های کلیدی: مدیریت اطلاعات؛ مدیران؛ ارائه‌ی مراقبت‌های بهدشتی؛ سازمان‌ها (بهداشتی‌ـ درمانی).

عنوان مقاله [English]

Information Managers: The Powerful Strategists of Health care Organizations in Future

نویسندگان [English]

  • Abbas Sheikhtaheri 1
  • Hamid Moghaddasi 2

1 PhD Student, Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: Nowadays, importance of health information and managing health information resources is growing. Managing information resources requires a variety of knowledge and skills. So, information managers find themselves as a valuable person in health care organizations. This article aimed to overview the importance, roles, duties, and organizational position of information managers in health care organizations. Conclusion: Information managers would be as future powerful strategists in health care organizations; to this end, they must furnish themselves to a variety of knowledge and skills such as information management, information technology, and related technical issues, management capabilities and understanding clinical processes. Keywords: Information Management; Managers; Delivery of Healthcare; Organizations