نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسنده

دانشیار، اخلاق زیستی - پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: : تولید علم در محیط علمی کشور، مسیر چندان درستی را نمی‌پیماید. تفاوت و ماهیت مجموعه رشته‌‌‌‌‌های تشکیل دهنده‌ی معرفت بشری و عوامل مؤثر بر آن و نیز تفاوت مؤلفه ‌های عقلی و علمی تأثیرگذار بر علوم متفاوت مورد توجه قرار نگرفته، عرصه‌های همپوشانی و نحوه‌ی تغذیه زمینه‌های مختلف علمی از همدیگر مد نظر دقیق واقع نمی‌شوند. در شیوه‌های تبدیل علم به فناوری و کاربردی نمودن علوم انسانی و اجتماعی هم کم‌توجهی وجود دارد. روش بررسی: بررسی‌های میدانی شیوه‌های داوری علمی و اخلاقی طرح‌های پژوهشی، مقالات علمی، کتب تخصصی و تجزیه و تحلیل موضوعاتی مانند مقالات سیستماتیک مروری، متاآنالیز، Rapid processing، زمینه‌های تحقیق پیشتاز، Impact factor، Citation، Primary and Secondary Database، Leading rate و Self Meta data citation و  نشان دهنده‌ی آنست که این موارد برای مسؤولان تولید علم در کشور مفهوم روشنی ندارد. یافته‌ها: فضای تولیدات علمی به صورت مقاله، ثبت اختراع و اکتشاف، چاپ کتاب، انتشار مجلات علمی- تخصصی، چه از نظر اقتصادی و چه از جنبه های مدیریتی، رعایت اخلاق و امانتداری علمی، تسهیم منافع علمی، آموزش آداب و اخلاق علمی بین استاد و دانشجو و ... عدم ضابطه‌مندی مناسب را نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری: میزان آشنایی، میزان مراجعه و مهارت‌های مراجعه به Databaseهای علمی وضعیت خوشایندی نداشته، تفاوت و ارزش پایگاهی مانند Scopus با Trip database و یا library Cochrane شناخته شده نبوده، ساماندهی پایگاه‌های علمی الکترونیکی ملی برای مدیریت عرصه اطلاع‌رسانی برای تولیدات علمی و تخصصی کشور نیز راه درازی تا رسیدن به حد مقبول در پیش دارد. واژه‌های کلیدی: مدیریت اطلاعات؛ تولید علم؛ ارزشیابی

عنوان مقاله [English]

Problems in Scientific Environments of Country Scientometrics

نویسنده [English]

  • Abdolhassan Kazemi

Associated Professor, Bio-Medical Ethics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientometrics are used to quantify scientific activities. Generally quantification of scientific activities is measurable by producing statistics on scientific publications indexed in indicator databases such as SCOPUS and ISI. Scientometric data can be useful to measure research collaborations among scientific environments and to monitor the evolution of special scientific subjects and fields. Also decision and policy-makers are going to be interested in scientometric indicators. Methods: In developed countries, there are flexible tools used to study the scientific phenomena of countries associated with scientific communities, to conduct scientific/strategic, technical, technological or competitive monitoring, to design and manage research programs and to evaluate research. Also in these countries, clear scientometric tools are available and can be used to measure and compare the scientific activities at various levels of aggregation including institutions, sectors, provinces and etc. Results: The progress of the scientific activities of developing country is not clear due to turbidity of science and technology importance and indicators; therefore, survey about science and technology indicators at scientific environment of country could not offer a clear and certain view to scientometrician without the updated information on science and technology indicators. Conclusion: Science and technology indicators are based on the publication performance of each country in different science and technology fields; therefore it looks like that 'native indicators are essential of detection of our country situation on scientometry'. Key words: Information Management; Production; Science; Evaluations