نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار، کتابداری و اطلاع?رسانی، سازمان تحقیق، آموزش و توسعه وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

مقدمه: یکی از راه‌های بازیابی اطلاعات تخصصی از اینترنت، استفاده از ابزارهای کاوش است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی و سنجش میزان ربط مدارک بازیابی شده در آنها انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی تطبیقی است که جامعه‌ی پژوهش آن، 6 موتور و 6 ابر موتور کاوش اصلی که در سایت www.searchenginewatch.com، به عنوان پر استفاده‌ترین ابزارهای کاوش اینترنت معرفی شده بودند، در نظر گرفته شد. برای تعیین کلید واژه‌های حوزه‌ی داروشناسی از سر عنوان موضوعی پزشکی(MeSH: Medical Subject Heading) ویرایش 2008، استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مشاهده‌ی مستقیم بود. جستجو با هر یک از اصطلاحات انتخابی حوزه‌ی داروشناسی در تک تک موتورهای کاوش انجام شد. 10 نتیجه‌ی اول بازیابی شده‌ی موتورهای کاوش، برای ارزیابی مانعیت و جامعیت انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excell مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: موتور کاوش Yahoo، بیشترین مدارک داروشناسی (34 درصد) را بازیابی کرد و رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داد. موتور کاوش Aol با میزان (62 درصد) مانعیت و (21 درصد) جامعیت، بیشترین مدارک مرتبط را در حوزه‌ی داروشناسی بازیابی کرده است. در بین ابر موتورهای کاوش Dogpile، بیشترین مدارک داروشناسی (22 درصد) را بازیابی کرده است و رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داد. نتیجه‌گیری: موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش ابزارهای مناسبی برای جستجوی کاربران، اعم از خبره و مبتدی، هستند و از قابلیت‌ها و امکانات جستجوی مناسبی برخوردارند. پیشنهاد می‌شود که کاربران جستجوی خود را در چند موتور کاوش پیگیری کنند تا به مدارک مرتبط از میان انبوه منابع موجود در وب، دسترسی یابند. واژه‌های کلیدی: ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی؛ داروشناسی؛ اینترنت.

عنوان مقاله [English]

Comparing Search Engines and Meta-search Engines in Pharmaceutics Information Retrieval

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Mohammadesmaeil 1
  • Elham Lafzighazi 2
  • Abbas Gilvari 3

1 Assistant Professor , Library and Information Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 MSc , Library and Information Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, , Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Training and Research Organization, Jehad-Agriculture Ministry, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the ways to retrieve the expert information from internet is using search tools. This research was aimed to measure the relevance of documents retrieved from search and meta-search engines in the field of pharmacology. Findings help web users, especially pharmaceutics researches and specialists, to know the search tools cover more pharmaceutics information and use them to access the required information. Methods: In this descriptive research, 6 major search and 6 major meta-search engines, introduced by the website of www.searchenginewatch.com as well-used internet search tools, were chosen. Pharmaceutics keywords were chosen from medical subject Headings (Mesh) and then selected terms of pharmacology were searched in each of search engines. The first 10 results of search engines were selected for evaluation of recall and precision. Data were analyzed with Excel. Results: Yahoo retrieved the most pharmaceutics documents and scored the highest rank (34%). Aol had 62% precision and 21% recall and retrieved the most relevant pharmaceutics documents. Dogpile retrieved the most pharmaceutics documents and scored the highest rank (22%), followed by Metacrawler (21%) and Info (19%). Excite had 62% precision and 22% recall and retrieved the most relevant pharmaceutics documents. Conclusion: Search and meta-search engines are suitable tools for amateur or professional users and they have suitable search capabilities and facilities. Although using search engines in retrieving relevant documents is useful, but it is suggested that users follow the search in several search engines to access the relevant documents among the vastly available sources on web. Keywords: Medical Information Storage and Retrieval; Pharmacology; Internet.