نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار همتراز هیأت علمی، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: نظام‌های اطلاعات در سیستم سلامت با گردآوری، تحلیل و انتشار داده‌ها، زمینه‌ی استفاده از اطلاعات به منظور بهبود و ارتقای سلامت جامعه را فراهم می‌سازند. این مطالعه برای ارزیابی وضعیت نظام رسمی آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی و اجرا شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد. واحدهای آمار مستقر در مراکز آموزشی-درمانی،  بیمارستان‌های عمومی و مراکز بهداشت شهرستان شهر تبریز به وسیله‌ی چک لیست تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت و داده‌ها پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار SPSS آنالیز آماری شد. یافته‌ها: در 6/15 درصد واحدهای آمار وابسته به دانشگاه، شرح وظایف واحد آمار به صورت مکتوب وجود داشته و در 9/21 درصد سازمان‌ها،  نیازهای اطلاعاتی سازمان تعیین شده است. در 3/89 درصد مراکز، جمع‌آوری اطلاعات آماری طبق برنامه‌ی استاندارد انجام می‌گیرد و در 3/81 درصد آنها داده‌های جمع‌آوری شده از لحاظ صحت داده‌ها،  بررسی می‌شوند. نتیجه‌گیری: با توجه به جایگاه نظام اطلاعات در هر سازمان و نقش اساسی آن در اتخاذ سیاست‌های درست، ایجاد نظام هماهنگ و یکپارچه‌ی اطلاعات و توانمندسازی کارشناسان در زمینه‌ی استفاده‌ی صحیح از داده‌ها، از اولویت‌های ضروری به شمار می‌رود. واژه‌های کلیدی: آمار؛ دانشگاه ها؛ نظام های اطلاعاتی.

عنوان مقاله [English]

Routine Health Information System in Tabriz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mostafa Farahbakhsh 1
  • Shahla Fozoonkhah 2

1 Assistant Professor, Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Lecturer, Medical Records, Tabriz University of Medical Sciences. Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The goal of health information system is to collect, disseminate and use information for improvement of health care and medical services. The aim of this study was to investigate attitudes of health managers and experts regarding Tabriz University of Medical Sciences health information system. Methods: This descriptive and cross-sectional study, data about routine health information system in Tabriz medical sciences university was collected. The data about all hospitals, district health centers, deputies and faculties statistic units were gathered by a check. Data were analyzed with SPSS-12 statistical package. Results: Statistic unit responsibilities were in 15.6 percent of studied facilities. In 21.9% of offices, the information needs were determined. 9.4% and 71.9 % of facilities receive and send information to other sectors, respectively. In 89.3% of surveyed offices, data were gathered regularly. Data accuracy was controlled in 81.3 percent of facilities. Conclusion: For better policy making, we must create integrated health information system and improve the knowledge and practice of health staff about using health information. Key words: Statistics; Universities; Information System.