نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استادیار، اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: در جهان معاصر، ایجاد پرونده‌ی الکترونیک سلامت یکی از اولویت‌های بسیاری از کشورهاست. با شروع نگهداری اطلاعات کلینیکی در سیستم‌های کامپیوتری، باید پیش‌بینی‌های لازم به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات پزشکی بیماران به عمل آید. سوال اساسی این است که اصول مناسب برای حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت کدامند؟ روش بررسی مطالعه به روش توصیفی در سال 1386 در خصوص اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پروند‌ه‌ی الکترونیک سلامت در پنج محور شرایط جمع‌آوری، اصول استفاده، اصول افشاء، اصول دسترسی فرد و مسؤولیت متولی اطلاعات سلامت در کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مقالات، کتب، مجلات و سایت‌های معتبر اینترنتی انگلستانی زبان بود. سپس داده‌ها گردآوری و جداول مقایسه‌ای لازم تهیه و نقاط ضعف و قوت هر یک بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: هر سه کشور منتخب بر جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات پرونده‌ی الکترونیک سلامت با رضایت فرد و یا طبق قانون، تأکید دارند. دو کشور استرالیا و کانادا در خصوص دسترسی خود فرد به اطلاعات پرونده‌ی الکترونیک سلامت محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند و کشور انگلستان دسترسی فرد به اطلاعات را بر پایه‌ی نیاز به دانستن، به طور کلی مجاز شمرده است. همچنین یکی از مسؤولیت‌های متولی اطلاعات را در دسترس قراردادن سیاست‌ها و اقدامات محرمانگی اطلاعات برای عموم بیان کرده‌اند. کشور ایران در این زمینه، اصول مدون و مصوبی ندارد. نتیجه‌گیری: اصول محرمانگی اطلاعات پرونده‌ی الکترونیک سلامت در دو کشور استرالیا و کانادا از جامعیت بیشتری برخوردار است. کشور ایران فاقد اصولی در این زمینه است و با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص طراحی پرونده‌ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، استفاده از تجربیات سایر کشورها و تنظیم و تصویب اصولی در این خصوص، با توجه به شرایط بومی کشورمان، توصیه می‌شود. واژه‌های کلیدی: محرمانگی , پرونده های پزشکی , الکترونیک , پزشکی , سیستم پرونده های پزشکی , کامپیوتری کردن

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Security Requirements of Electronic Health Records in the Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Farzandipour 1
  • Maryam Ahmady 2
  • Farahnaz Sadoughi 2
  • Iraj Karimi 3

1 Assistant Professor, Health Information Management , Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

2 Assistant Professor , Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor , Health Economy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, developing electronic health records is one of the priorities in many countries. If a country starts to storage clinical information in computerize systems, necessary predictions must be done for prevention of unauthorized access to information in procedures; thus with regard to health ministry strategy for electronic health records design, main question was ";What is Suite Confidentiality Rules of Electronic Health Records?"; Methods: This comparative descriptive study was done in 2007. Data gathering instruments were library resources, internet and Journals. Data were analyzed by comparative tables. Results: Confidentiality rules of electronic health records information in two countries, Australia and Canada, is more integrate. Electronic Health Records information gathering, usage and disclose in selected countries is with patient consent. Australia and Canada have limitation for patient access to own Electronic Health Records, and England, base on need to know, authorized patient access to Electronic Health Records. In this regard, Iran doesn't have approved rules. Conclusion: Iran doesn't have Confidentiality Rules about Electronic Health Records. In regard to Iran's Health Ministry approach about making an Electronic Health Records for each Iranian, it become necessary to make approved confidentiality rules for Electronic Health Records with use of experiences of other countries. Keywords: Confidentiality; Medical Records; Electronics; Medical; Medical Records System; Computerizes