نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی – درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 مربی، زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 مربی، آمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی نه تنها موجب بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری بهتر می‌شود، بلکه با ارائه‌ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات در تصمیم‌گیری‌های بهداشتی - درمانی نیز نقش به سزا و مؤثری دارد. هدف از این مطالعه، شناخت قابلیت‌های سیستم اطلاعات بیمارستانی و تعیین نقش آن در عملکرد بیمارستان‌ها بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و تطبیقی - تحلیلی در تنها بیمارستانی که سیستم اطلاعات بیمارستانی در آن پیاده شده بود و امکان مطالعه‌ی این سیستم و نیز سیستم دستی وجود داشت، انجام شد. ابزار پژوهش شامل چند پرسش‌نامه جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به مدت زمان انجام فرآیندها و یک چک لیست برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به هزینه‌های بیماری‌های مورد مطالعه از پرونده‌های بیماران بود. روایی و پایایی این ابزار بررسی گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه‌ی میانگین و درصد) و آزمون t-test انجام گرفت. یافته‌ها: با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی، میانگین مدت اقامت بیماران با تشخیص‌های مختلف، 56/6 روز کاهش نشان می‌داد و میانگین کل هزینه‌ی بیماری‌های مورد بررسی معادل 772604 ریال افزایش یافته بود؛ در مدت زمان انجام فرایند درخواست و پاسخ‌دهی آزمایشات 13 دقیقه، در مدت زمان فرایند پذیرش بیماران، 2 دقیقه، و در مدت زمان انجام فرایند تسویه حساب در سیستم کامپیوتری، 260 دقیقه کاهش مشاهده می‌شد. نتیجه‌گیری: یافته‌های مربوط به بررسی فرایندهای مقایسه‌ای بین دو سیستم دستی و اطلاعات بیمارستانی نشان داد که با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی کاهش زمانی چشمگیری در فرایندهای مؤثر بر مدت اقامت بیماران صورت پذیرفته و موجب بهبود عملکرد بیمارستان شده است. واژه‌های کلیدی: نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ نقش؛ بیمارستان‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Hospital Information System on Dr Sheikh Hospital Performance Promotion in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Moradi 1
  • Masoumeh Sarbaz 2
  • Khalil Kimiafar 3
  • Naser Shafiei 4
  • Yousof Setayesh 5

1 Assistant Professor , Health Information Management, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Lecturer, Health Information Management, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 Lecturer, Education of Medical Records, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 Lecturer, English Language, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

5 Lecturer, Statistics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital information system (HIS), not only increases hospital the performances but also enable health care providers in better decision-making. The aim of this research was defining the role of HIS in hospital performance. Methods: This study was an applied research done by analytic method. The processes of admission's duration, patient's billing, fee for service process, ordering and result management, mean of patient's length of stay and average cost of five diseases were reviewed and compared in HIS with manual system. Research tools were check lists used for data gathering which validity and reliability of them were assured. The research population includes hospitals which implemented HIS in Mashhad University of Medical Sciences. Results: In total diseases, the mean of patient's length of stay reduced (23%), the cost mean of diseases increased (34%). In ordering and result management tests 28% time saving was reached. The mean time of patient's admission process and generally, the mean time in patients billing process reduced (12% and 80%, respectively). In fee for service process 87% of time was saved . Conclusion: The findings of this study showed that the mean of processes which affect on patient length of stay decreased and lead to performance promotion in hospital. Keywords: Hospital Information System; Role; Hospitals