نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

2 مربی، آمار، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری

3 استادیار، بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

چکیده

مقدمه: اطلاعات مربوط به مرگ، منبع داده‌‌های مورد نیاز برای دستیابی به اولویت‌های برنامه‌ریزی بهداشتی است. به لحاظ اهمیت داده در تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی از آن به منظور تعیین میزان ثبت و خطاهای آن ضروری می‌‌باشد. هدف این مقاله شناسایی وضعیت ثبت داده در گواهی پزشکی فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1385 بوده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی بود که در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. گواهی فوت‌های صادر شده در طی یک‌ سال از فروردین 1383 لغایت 1384 به صورت سرشماری بررسی شدند. پرسش‌نامه چک لیست بر مبنای اهداف تحقیق، طراحی و اشکالات آن با مطالعه مقدماتی برطرف شد و پایایی پرسش‌نامه با Cronbach alpha برابر 87/0 به دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به کارگیری آزمون‌های آمار توصیفی آنالیز شدند. یافته‌ها: به طور کلی میزان ثبت داده در گواهی پزشکی علت مرگ 51 درصد بود. در بخش ثبت علل پزشکی منجر به مرگ 4/16 درصد هیچ خطایی نداشتند. بیشترین خطای ثبت علل پزشکی منجر به مرگ مربوط به خطای ثبت یک توالی علی، ولی ناکافی 1/38 درصد و کمترین مورد مشاهده شده خطای ثبت چند توالی علی پزشکی ناکافی،آن هم به صورت ناقص 4/3 درصد بود.نتیجه‌گیری: ثبت داده در گواهی فوت با اشکال مواجه است. بنابراین پزشکان که مسؤول صدور گواهی فوت هستند، نیاز به آموزش دارند. ایجاد برنامه‌های آموزشی و فراهم آوردن امکانات تشخیصی، جهت بهبود اقلام ثبت شده باید مورد توجه قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: علت مرگ؛ جوازدهی؛ سازمان جهانی بهداشت؛ مرگ.

عنوان مقاله [English]

Expression of Data Doumentaion on Medical Death Certificate: Accordence WHO role in Mazandaran University of Medical Sciences*

نویسندگان [English]

  • Azar Kabirzadeh 1
  • Ebraham Bagherianfarahabadi 2
  • Aliea Zamanikiasari 3

1 Lecture of Education of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran

2 Lecturer of Statistics, Azad University, Sari

3 Anesthesiologist, Assistant Professor, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandara

چکیده [English]

Introduction: Death-related information is source for identifying the health prerequisites and formulating the related programs. Due to importance of data for decision making, evaluation of it to determine the rate of documentation and errors is necessary. Methods: In this descriptive, cross-sectional study, all issued certificates in 5 teaching hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences during March 2004-2005 were reviewed. The characteristics of certifying and deceased and the documentation error were checked with a check list according to the WHO introduced death certificate and for associated factors a self administration questioner was used. The rate of documentation and errors calculated. Four types of error were classified. Error 1, only the mechanism(s) of death or mode of dying is given. Error 2, multiple causal sequences are given. Error 3, a single sequence is given but is not specific enough. Error 4, a single sequence is given but the order was incorrect. The questionnaire was designed according to aims of research and reliability was tested with Chronbach’s alpha = 0.87 in a pilot study. Data analyzed with SPSS software. Results: Documentation rate was 51 percent. In 137 (16.4 percent) death certificates cause of death was documented correctly. The error 3 was the most, (38.1 percent) and the error 2 has the lowest (3.4 percent) rate. According to the certifier opinion, the most significant factors associated with the error rates were related to inadequate equipment (35.2 percent) for determining the diagnosis such as autopsy, undiagnosed (22 percent), and nor teaching program for physicians with the documentation subject.Conclusion: Findings show that documentations in death certificate have problems. Training program in death certificate completion for physicians and improvement of diagnostic tests for better documentation are suggested. Keywords: Cause of Death; licensure; World Health Organization; Death.